آرشیف

2022-3-6

رسول پویان

دنیای دل

چشم مستی ساغـر صهبای دل

بـا نگاهی پـر کـنـد مـیـنای دل

 

بوی گیسویی رسد از دوردور

حلـقه هـا می افکند در پای دل

 

بیکـران گـردیـده ابحـار خـیال

عالـمی گـم گشته در پهنای دل

 

رقصِ مژگانِ فضای سرمه سا

پر هـوای نغمه و غـوغـای دل

 

جلـوگاه سـیـرت خـوبـان شــده

بـزم شــوق انجـمـــن آرای دل

 

واژگانِ وصفِ حال آشفته انـد

تا به خودپیچان شده معنای دل

 

دانش وعرفان واحساس وخرد

گـم شـده در پـهـنــۀ دنـیای دل

 

آن چـه در آیـیـنـۀ هسـتی فـتـد

جلوه گـر در دیـدۀ بـیـنـای دل

 

عشق و مستی نورافشانی کند

طـور نـو تابیده در سینای دل

 

پر نـوای آتـشین قـقنوس طبع

پـرفـشـانی می کند عنقای دل

 

راست پنداری کند شوق خیال

در یقین پیچیده تا سـودای دل

 

نغزوشیرین ولطیف وناز ناز

رشته هـای اطلس رویای دل

 

آشیانِ امنِ میهن پاک سوخت

کهکـشـان هـا لانـۀ تنهای دل

 

آن دل پر نغمه را قربان شوم

مخلصِ پاکیزه و شـیـدای دل

 

دل بـا دل تـا که دارد گفـتگو

می شودسرِّ نهان خوانای دل

 

خـانـۀ دل بـزمِ یـارِ مهـربـان

منزل جـانـان بُـوَد مأوای دل

 

12/2/2022