آرشیف

2017-2-27

afrotan

دموکراسی مافیائی با قرئت بنیادگرائی مذهبی !

آنچه را که باید از دوستان گرامی جدأ عذرخواهی کنم اینست که طبق عادت من بدون توجه به آنچه که قبلأ آغازیده ام هرگاه جنایت تازه ای بویژه آن بخشی از عملکردهای زشت و ناپسندیده  تمامی کسانی که دریک حوزه تمدنی و فرهنگی با ما زندگی میکنند به چشمم بخورند ناچار می شوم به آن می پردازم و آنچه را که مقدمه ئ از آن را قبلأ آغازیده ام به آئنده نامعلومی واگذار میسازم . روی همین رویه و سنت این بارنیز می خواهم مطلبی را که از دیر بدینسو مرا به شدتی که دربیان نه میگنجد بخود مشغول داشته است ویک لحظه هم از آن غافل نیستم با شما عزیزان درمیان گذارم و آنچه را که قبلأ آغازیده ام به آئنده موکول سازم هرچند درتمامی  نوشته های که از این قلم به نشر میرسد اشارتأ راه حل های نیز ارائیه نموده ام .

 

ادامه مطلب در اینجا