آرشیف

2018-12-9

دموکراسی در افغانستان

 دموکراسی چیست؟
دموکراسی از دو کلمه گرفته شده که عبارت از دموس مردم و کراسی قدرت پس دموکراسی عبارت از قدرت مردم برای مردم،نظام سیاسی امروز دولت افغانستان نظام دموکراسی می باشد یکی از مشکلات امروز دولت افغانستان از نظام دموکراسی آن می باشد چرا که در نظام دموکراسی قدرت دولت بدون حد و حصر است یعنی هر آنچه دولت بخواهد میتواند بالای ملت اجرا نماید و در مقابل در نظام دموکراسی برای مردم قدرت ویتو ای هر گونه قانون ای که با فرهنگ با مذهب رسم و رواج مردم مغایرت نداشته باشد داده میشود پس در نظام دموکراسی هم دولت هم ملت به بن بست قرار می گیرد به عنوان مثال میتوان از قومندان علی پور و یا قیصاری یاد نمود (دولت دستور گرفتن قومندان علی پور را صادر ولی فردای همان روز با مخالفت اکثر باشندگان روبرو شد و همچنان قیصاری) پس نظامی دموکراسی نمی تواند مستوالی شود در افغانستان مگر اینکه یک دوره از نظام استبدادی که میتواند( توتالیتر، فاشیسم، دیکتاتوری……) باشد سپری شود یکی از نمونه های بارز آن اتحادیه اروپا که بعد از سپری کردن یک دوره فاشیستی توانستند که نظام دموکراسی را مستوالی بسازند و آنها امروز فراموش کردند که در گذشته چه اتفاقی رخ داده

محمد هادی
محصل دانشکده اداره ووپالسی عامه ولایت بلخ