آرشیف

2018-12-20

استاد محمود بی پروا

دموکراسی خواهان

سخنم متوجه دموکراسی خواهان است. 
ای کسانی که گلو پاره کردید وجان کندید تا دمو کراسی غرب یا امریکا را دراین کشور عقب مانده وفقیر پیاده کنید. آخر الامر به مقصد رسیدید. حالا افغانها درسایه دموکراسی امریکا زنده گی مینمایند. دموکراسی ایکه حالا نتیجه اش فساد وکشتار  است. اکنون از این دموکراسی جز قتل وقتال جوانان این سرزمین، تولید یتیم وبیوه زن، فساد وچور، رشوت وواسطه، فقر وبیکاری ، فحشا و فخر فروشی چیزی به بارنیامده است. 
ای آنانی که دموکراسی امریکا شمارا به مجسمه های بیجان تبدیل نموده! دموکراسی همین بوده است تا عدۀ کثیری از مردم را دربازار، شهر، کوچه وده گداگر سازید! تعداد قابل ملاحظۀ یی را به هیروئین ومواد مخدر مبتلا وآنهارا درکثیف ترین جاها مسکن گزین نمایید، گروهی را چپاولگر وقلدور ورهزن وتعدادی را قسم خور وخدا بیزار وحرام خور تربیه کنید! کسانی را متخصص کشتار وعده ای را جانی وتبه کار وگروهی را منکر از هرچیز بسازید!
راستی! مقصد شما همین وضع وحالت بوده است؟ درصورت بلی! لعنت خداوند بشما. الله متعال همه شمارا بکام قهر طالب وداعش فروبرد ونابود سازد که انشاء الله چنین خواهد شد. آیا شما فرزندان اسلام نبودید تا بدانید که دموکراسی امریکا ضد احکام دین مبین اسلام است؟ شاید از اجداد ونیاکان خویش جریان خون انگریز وامریکا را درشراین خویش به ارث برده اید که از اسلام بیزار وبه دامن خون آشام ترین طرز حکومت داری پناه برده اید تا مردم غریب وبدبخت این کشوررا کاملا فدای حرص وآز امریکا سازید. بازهم لعنت بشما.
شما آنهایی نبودید که شوروی را بنام کافر وغیر مسلمان درذهن این مردم جا دادید؟ پس چه شد که خود شما ضد دین وضد انسان وضد بشر قرار گرفتید . آیا اینهمه ناله وذجۀ زنان، اطفال ، محاسن سفیدان وبینوایان این سرزمین گاهی وجدان شمارا به لرزه در نمی آورد؟ آیا ازخونها وخرابیهای که بعد از انتحار وانفجار رهبری شده از جانب شما پدید می آید، خم به ابرو نمی آورید؟ حال به تماشا نشسته اید وهر لحظه از شنیدن کشتار بیرحمانۀ مردم لذت می برید. مرگ برشما شیادان تاریخ. مرگ برشما نعش خوران انسان. راست است که از روز آخرت ومحاکمۀ خداوندی منکر اید زیرا فکر میکنید که دمو کراسی امریکا نجات دهندۀ همه اعمال شما است اما اگراین دموکراسی وشما بسیار قدرتمند هستید فقط اجل را ازخود دور سازید ونمانید که چنگال آهنین مرگ به گلون شما برسد. 
ای رباط های امریکایی! این همه ستم وچور تاکی! این همه ظلم وفساد تاکی! این همه آدم کشی تاکي! این همه فریب ونیرنگ تاکی! این همه عیاشی وشهوت رانی در دوبی ، امریکا واینجا وآنجا تاکی! امروز شکل انسانی شما تغییر کرده وبه شکل حیوان وحشی نهایت درنده همچون گرگ تبدیل شده اید که از دراندن وکشتن بکلی سیر نمی شوید. بیایید از خدای که شمارا از کالبد انسان به قیافۀ حیوان درنده تبدیل کرده است بترسید!؟ بترسید از ذاتی که شما فریبکارانه مردم را بنام او شورانیدید. آن ذات مقدس این قدرت رادارد که چنگیز دیگری را برای نابودی شما بیافریند وشمارا به تیغ تیزش ریزه ریزه سازد واین فحشارا از طریق آنها متوجه نسل خود شما گرداند. 
به این وعده خداوند باور کامل داشته باشید که در قرآنکریم فرموده است: کسی که از ظالمی انتقام گیرد، ملامت نمی باشد بلکه ملامت آنانی اند که بمردم ظلم میکنند ودرضمن بناحق فساد مینمایند( شورای ، ۴۱-۴۲). پس ظالم وفساد پیشه شما دموکراسی گرایان امریکا هستید ازینرو طالب وداعش ملامت نیستند وحق ایشان است که از شما انتقام گیرند.
 ای نوکران امریکا وانگلیس! بشما لعنت خداوند درقرآنش امده است چنانچه میخوانیم: هرجا که لعنت شده گان یافته شوند، بسیار اسیروکشته گردند (احزاب، ۶۱). بنا براین حکم آیت قرآن ، خداوند به داعش وطالب حق ونیرو داده است تا گفته این آیت را بالای شما تطبیق کنند اما وای بحال غربا وبینوایان که فرزندان ایشان به گناه شما مجازات می شوند ولی اولاد شما درغرب به عیاشی بسر می برند . گرچه شما شرایطی را مهیا ساخته اید که غربا مجبوراند امروز به عسکری بروند و فردا اجساد آنها به خانواده ایشان تحویل داده شوند که از این طریق بازمانده گانش جز چندتا کودک وزن جوانش، پدر ومادر کهن سال وفرتوطش کسی دیگری نخواهد بود .اینجاست که آنها از فرط فقر وبیکسی هردم دست دعا به درگاه خداوند بلند مینمایند وبشما نابودی طلب میکنند وبرای خود مرگ میخواهند. 
آیا این حالت بشما دردآور نمیباشد! شاید نباشد زیرا حالا شما دیگر انسان نیستید بلکه وحشی های درنده وخونخوار میباشید. خداوند متعال مردم این سرزمین را از چنگ اینگونه دموکراسی برای ابد نجات دهد وپیروان واقعی اسلام را علیه آن چیره گرداند. آمین    ختم
 دیده بان کنار جاده،  هرات، دره تخت ، میزان ۱۳۹۷
 
چرا فحشا وفخر فروشی؟
دموکراسی غرب که سالها خایه مالان امریکا پشتش می دویدند ْ دراین کشور چنان فحشا به بار آورده است که کس درخواب هم گمانش را نمیکرد. به این علت که بگفته خود سردمداران دولت روزانه طور اوسط سه صد نفر جانهای خودرا بخاطر دموکراسی خواهان ومخالفین آنهااز دست میدهند درعوض روزانه سه صد زن بیوه وبی شوهر می شوند.نه تنها که بیوه می شوند بلکه تعدادی اولاد از آنها هم باقی میمانند که خرچ ونفقه ایشان به عهدٖۀ این زن بیوٖۀ بدبخت وروز برگشته میگردد. پس این بیوۀ عاجز وناتوان چه باید بکند که به اولاد خود نفقه مهیا سازد؟ سابق مردم بحال همچو کسان دلسوزی داشتند وبکمکش می شتافتند. اکنون از برکت دموکراسی دلسوزی محو گردیده ومهربانی رخت ابدی بربسته است   ازینرو این زنها راه دیگری سراغ ندارند جز رو آوردن به فحشا وفخر فروشی . مجبوریت آنهارا وادار میسازد تا بخاطر زنده نگهداشتن اولادشان دست به فخر فروشی بزنند وبهرجا وهر دیار  این وضعیت را مسلط گردانند. از سوی دیگر تعدادی به نکوهش وملزم سازی اینها قد علم مینمایند  وچه سخنان بدی که نثار ایشان نمیکنند.
لکن از این حالت به عیاش گرایان  خوشی وسرور دست میدهد گویا که آزادی است وبایدهمینطور باشد. اما از یاد برده اند که آنچه را میکارند، همان را می دروند. چنانچه زنان ودختران ایشان خود به میل ورغبت خویش پشت هرکوچه وپس کوچه ، هر رقص خانه ودیسکوتیک به دنبال دوست پسرمیگردند تا همرایش به عیاشی وغریزه فروشی جنسی مشغول گردند وبرای خود نسل اصلاح شده ببار آورند. پس به بینید که این نیت شوم آنهابخود شان برگشت میکند ودامن گیر خود آنها می شود. 
از این حالت پند گرفته بخود بیائید ودست از این دموکراسی بردارید واگر دل تان بحال مردم بدبخت این سرزمین نمی سوزد ، حد اقل به اولاد ونزدیکان تان بسوزد زیرا عیاشی بمراتب بدتر از فخر فروشی اجباری است.چونکه گناه وبدی هردو بشما برمیگردد وبار ملامتی هردو به شانه های شما می افتد تاآنجا که شمارا درهردوجهان سیاه رو وبدکار میسازد.