آرشیف

2023-1-7

رسول پویان

دل گم شده

 

دل به سودای تــو دیـوانـه کنم یا نکنم

بـر سـر زلف تـو زولانـه کنم یا نکنم

 

دل مستانه شده لب به لب ازبادۀ عشق

عقل و دین صـدقـۀ پیمانه کنم یا نکنم

 

در دل دشـت جنون خیمه زنم یا نزیم

دوری از عالم و فـرزانـه کنم یا نکنم

 

باد زلفین ورا را کرده پریشان یارب

بهـر پـیرایـه گـری شـانـه کنم یا نکنم

 

مرغ آوارۀ دل بـاز بـه دام افتاد است

بـر ســر شـاخ گلی لانــه کنم یا نکنم

 

انگـور لعل هری شهره بود در گیتی

ســرِ خـمـخـانـۀ می دانـه کنم یا نکنم

 

لعـل خـوشـاب و زمرد بدخـشانی را

زیـب انـگـشـتـر دردانــه کنم یا نکنم

 

خفه بندی که زمروارید دل ساخته ام

زیـــور گــردن جـانـانــه کنم یا نکنم

 

چشم نازیکه دل گم شده رایافته است

مخلصانه به دل اش خانه کنم یا نکنم

 

دعـوت دل که مـرامنامۀ دیـدار شـود

درج حـافــظـۀ رایــانـــه کـنم یا نکنم

 

قصۀ عشق ووصال ازسر نو بنویسم

به جهـان شهره و افسانـه کنم یا نکنم

 

باردیگر دل بشکسته تورا درهمه جا

نقل هـر محفـل و کاشـانه کنم یا نکنم

 

2/4/2021

رسول پویان