آرشیف

2017-10-26

استاد فضل الحق فضل

دل مام وطن بـریـان و بریان

بدینوسیله مراتب تسلیت وتعزیب خویش را به نسبت  انجام حملۀ انتحاری ( بی پیشینه درغور ) واقدام ناجوانمردانۀ که منجر به شهادت فرمانده فضل الا حد خان وهشت تن دیگر از هموطنان ما شد ومسجد جامع خواجگان نیز به عنوان اولین مسجدا هل تسنن در ولایت غور از طرف عمال خارجی ویران گردید و درین میان عدۀ نیزاز اقوام وعزیزان ایشان زخمی شدند ؛ حضور عالیقدر محترم فضل احمد خان والی اسبق غور و فامیل و فرزندان فضل الاحد خان وجمله بازمانده گان وقوم بزرگ تیمنی ایشان تقدیم مینمایم واز بارگاه خـدا ونـد مـتـعـا ل تمنا دارم تا به عـزت وجـلال بیمثالش روح شـهــداء کرام را شاد وبهشـت بریـن را منـزل وماوای شان گردانـد وبر زخمـی هـای این حادثه شفای عاجل را نصیب گرداند  وبر تمام بازمانده گان شهــدا وجمله اقوام عزیزان ودوستان شان صبر جمیـل عنایت فـرماید! آمـیـن یا رب العـا لمـیـن .!!!

دل  مــام  وطـــــن  بـریـا ن و  بــریــا ن
ز قـتــل و  انـفـجــار و مـرگ و حـرمـان

به کا بـــل جـوی خـون گـردیــده جــا ری
ز دســت  دُ شــمــن  بـد خـوا ه  افـغـــا ن

به خـوســت و پـکـتـیــا  آ تـش  زنـد موج
به  جـا ن  مــلــت  مـجـــروح  و نـا لا ن

بـه غـور با ســتـا ن  ایــن با ر  د شـمــن
به نـام عـا لـــم  دیــن گـشــتـه  مـهــمـا ن 

مــیــا ن  مــردم  حـقــجــوی  و  دیـنـــدار
نگــر چـون  آتــش کـیـن شـــد  فــروزا ن

به  دسـتـور اجـا نـب  کـرده  اسـت طـرح
پـلان  قــتـــل و غـارت  هــم  بـدیـنـســا ن

کـه  در مسـجـــد  در آیــد  ا نـتــحـــاری
کـشــد هـرکــش  که با شـــد نا م  انـسـان

به  امــر  مــردم   بــیـــگا نـه  بــا یــــــد
کـنــد  مسـجــد هـمـی با  خا ک  یکـســان

سـپـس  آن  مـرد  نـامـی  با تـنـی  چـنـــد
سـپـردنـــد جــان شـیـریـن را به جــا نـان

دریـــغ ! از بـخــت وا ژون  طالـع کــم !
کـه  رفـتـی از بـرم  ایـنـگـونه  آ ســا ن ! 

تـو  رفـتـی ! باعـزیـزان !  وای صـد وای
جـهــا ن  ز انــدوه  تـو نـا لا ن و گـریـان

تـو رفـتـی زیـن جـهــا ن لـیـکـن  نـرفـتـه
صـفــا و حُـســن  خـلـقــت  ا ز عــزیـزان

تو رفـتـی  فــضــل الاحــد  یـکـبـاره  امـا
بـود مـهـــر و صـفــا یــت هـمـره  جــا ن

ز بـس دیـدم  جـفـا و کـیـنـه ، بگــر فـت
دل  از  کــردار  انـســا نـهــــای  دوران

به خـا ک  خـطــۀ  غــور  کـهــنــســـا ل
نــوا  و  نـوحـه کـــرده  بـا ز طــو فـــان

نـفـس هـا قـیــد و دلـهــا از تـپـش مـانــد
دمـی کا و شـــد  درون  قـبــر پـنـهـــا ن

روان  مــصــطــفــی  و  شـیــث  و  آدم
ازین دهـشـت به مـسـجـد گـشتـه حیـرا ن

ز اشــک و  آه مــادرهـا  دریـن ســو گ
جـهــا ن شــد خـسـتـه و رنجـور ونا لان

فـلـک حیـران ، خـدا قـهــر و جهـا ن تـا ر
ازیـن  بـی حُـرمـتــی  بـر نـوع  انـســا ن

هــمـه  خـلـق خـــدا  دسـت با  دعــا یـنــد
بـه  روح  پُـرفـتــوح  ایــن  شـهــیـــد ا ن

یـقــیــنــآ  جـمــلــه  اهـــل  دیـن  و آیــیــن
کـنـنـد نـفـرین به ایـن  ابلـیـس و شـیـطــان

که چون مُـرتــد  نـمـوده ؟ خـویـشـتـن را
درون  مـســجــــد  آن  حــی  ســبـحــا ن

کـمــر بـســتـه  بـه  قـتــل عـا م  مـــرد م
شــده  مـسـجــد هــمـی با خا ک یـکـسـان

زجـمـع  زخـمـیـا ن  و کـشـتــگـا ن  شــد
فـغــا ن و نـا لــه  و فــریـا د  و افـغـــا ن 

دریـغ  ! از آن  زعــیـــم  دیــن و آ یـیــن
که  با ابـلـیـس بــنـــدد عـهـــد و پـیـمــا ن

نه  تـرسـی از خـدا ، شــرم  ا ز رسـولـش
کـنــنــد  ایـن  دسـتـۀ  نـا  اهــــل  و نـادان

پــی کــشــتــار  و  ویــرانــی  مــیــهـــــن
کـنــنـــد  اقــــدام  تـا  ســرحـــد امـــکـا ن

نـدانــم بـهــرچـه  خـورســنــد با شــــنــد ؟
ازیـن  کـشـتــن  ازیــن  بــیـــدا د هـــر آن

ز دود  و آتــش  کــیــن  مــی  بــنــا لــــد
روان  مـســجـــد  جـا مـــع  خـواجــگـا ن

بـسـوزد  جـزء  جـزء  و ســوره  ســوره
مـیــا ن  مـســجـــد ش  اجـــزاء  قــــرآ ن

بـه  ایـن  دون  هــمــتـان  بــی  مـٌــرو ت
نـمـا نـده عـقــل وهــوش و دیـن و ایـمـا ن

اجـیــر  و نـوکــر  بـیــگـا نـه  گــشــتــنــد
چـو شـیـطـا ن مـیکـنـنــد هـمواره کـفــران

ازیـن  دون هـمـتـان  آخـر چه  تـعــریـف؟
که سـازنــد مـســجـــد و مـحــراب  ویـران

فـروشــنـد  دیـن  به  دنـیــا خاک بـرغـیــر
به  شــرع  ودیــن هـمـی  بـنــدنــد بـهـتـان

دریـــغ  !  از نـا جــوانـــیـــی   زمـــا نــه
که  آخـر مـی کــشـد ایـن سـفـلـه  مهــمــان

بـمـیــریــم  جـمـلـگــی !  یـا  دیـر یـا  زود
ولـــی  مــردی   نـمـی   مـیـرد  ز دورا ن

شـغــا دان  هــمـچــنـا ن  زنــد ه  نـمـانـنـــد
ز خـشـــم  رســتــم  زخـمـی  بـه  مــیـــدان

خــد ا ونـــد ا !  به  پاس  اشـک  و آ هـــی
به  مـیـهــــن  امـنـیـــت  را  بـاز گـــردان

الـهــی  !  خـود  به  فــضـــل  لا یـزا لـت
بـده صـبـری به ایـن به  خـلـق  پـریـشــا ن

 اسـتـاد  فـضــل الـحـق  فــضـــل
شـهـــر فــراه 30 مــیـزان سا ل 1365 هـجــری شـمـســـی