آرشیف

2023-2-20

رسول پویان

دل تنها

 

زندگی را در درون خـویشتن پیدا کنید

قدرت ذرات هستی را در آن معنا کنید

 

باکتریهای مفیدی را که بنیاد شـماسـت

گـوهـر رخشنده یی در سـینۀ دریا کنید

 

وحدت بی انتهای جسم وجان داردبیان

چشم دل رابا فروغ ذات خود بینا کنید

 

در جهان ذرگان پـرواز دارد مرغ دل

سیر بی مرزومکان ووقت دنیاها کنید

 

دل رها گـردد اگـر از قید ابعاد وجـود

بس سفرهـای نهان در عالـم رویا کنید

 

لوح مغشوشیکه ازچشم خردپنهان بود

با فروغ دانش عصر نویـن خوانا کنید

 

درحیات نسل نو عشق ومحبت آوریـد

زنـدگی را بـا گلان دوسـتی زیـبا کنید

 

دل نـدارد تاب درد خـانـۀ در بسـته را

درب دل را بـا خلوص آشنایی وا کنید

 

گوهر مهمان نوازی زینت فرهنگ ما

با سلام واحترامی غـوره را حلوا کنید

 

کلبۀ اخلاص دل جـای قـدم هـای شـما

تار و پـود فـرش مهر دل زیـر پا کنید

 

دیده بـر راهم اگـر سرخوش آیـد دیدنم

درسـرای دیـده و دل منزل ومأوا کنید

 

آنچه دارم برگ سبزوتحفۀ درویش باد

ور ز روی لطف یاد این دل تنها کنید

 

7/1/2023

رسول پویان