آرشیف

2017-10-18

استاد فضل الحق فضل

دل اهــل زمـان گـویـی ز سـنگ اسـت

دل  اهــل  زمـان  گویـی ز سـنگ  اسـت
که بر هم کیش خودهمچون فرنگ اسـت
 
نـــدانــنـــد قـــدر و مـقــــدار  بـــزرگا ن 
زبــــان و منطــق ا یـشــان تفـنگ اسـت
 
تـفــنـگـداران  مـا ، مغــرور و خود خواه
ز جـهــل خود بسی مست و ملـنگ اسـت
 
ازین  کـردار بی معـنـی اسـت خوشحـا ل  
که  گویا  نـره غو ل وغولـتشـنگ اســت
 
نـــدانــــد  شـمـۀ   از  دیـــن  و قـــــرآن
ولــی  نا زد که او  نـر  و ستـنـگ اسـت
 
نــبــا شـــد  در نهــا دش  صـلــۀ رحــــم
زبـس عـیـاش وشـوخ و جلـتـرنگ است
 
به  ظلــم  و چـور و غارت  کــرده عادت
به نزدشان هـمـیــن مشرب قشنگ اسـت
 
به جـهـــل  وبــیـسـوادی  میکــنـد فـخــر
که  گــویا  شیـر جـنگل  یا  پلـنگ اسـت
 
مـشـو ای هـمـو طــن  رنـجـور و افـگا ر
که رسـم سفله گان حرف  جفـنگ  اسـت
 
دریـغ و صــد دریــغ  ا زجـور گـــردون
که ملـت  ســاده و دشمــن  زرنگ اسـت
 
نــدانــنــد  قـــدر و  مـقــدار بـــزرگــا ن 
زبــان  و منـطــق ایـشــان تفـنگ اسـت
 
به  فـضــل  خــود  خـــدا یا ! رحـم بنما
که میهــن خـفـتـه  در کام نهـنگ اسـت

 
 
 
اسـتاد فـضــل الـحـق  فــضــــل
شـهـــر فـــراه  22 مـیـزان سال 1396 هـجــری شــمـســـی