آرشیف

2014-12-30

مرزا احمد زاهد

دلم بسیار لرزان است امروز

دلـم بـسـیـار لـــرزان اســت امـــروز
نـه درد مــرا کـه درمان است امروز

ز دلـتـنگـی بـه هـر سـو مــن  دوانـم
و چـشمانم بـه گـریـان اسـت امــروز

و اشـکـم از دو چـشـمـانـم جـاریـست
هـمـه کــارم بـه مـیـدان اسـت امروز

نــدارم هـیــچ کـس هـمـراز جـــز تــو
جـمـالــت مـاه تـابــان اســت امــروز

بــه هــرجا دیـده ام مـردم پــریـشـان
دلــم بـریــانِ بـریــــان اســت امـروز

خــدایـا ایـن چـه قسمی امتحانیست؟
غـم وخـوشــی فـراوان اسـت امروز

الـهـی بـهـرِ مـن صـبـری عــطـا کـن
کـه مـجـنـون در بـیـابان است امروز

دلــم چــون مـرغ بـسـمـل از غــم او
گـهـی افـتان، گه خیزان است امروز

تـمــام روز مـــن مـــانـنــد شــب شـد
و شــب از دسـت جـانان است امروز

دو چـشـمــــــم انـتــظــــار یــــار دارد
دلــم نــزدش گــروگـان اســت امروز

خــدایـــا ایــن چـنـیـــن دردی نـدیــدم
و زاهـــد بــاز حـیـــران اسـت امروز

 

سلام خدمت دوستان

این ولین شعر من است، شاید بعضی کمی و کاستی ها از نگاه وزن و قافیه داشته باشد، از شما تقاضا دارم که من را درین راه یاری رسانید.