آرشیف

2022-1-3

نظیر ظفر

دلكش

چشمان سبز و قامت دلدار دلكش است 

خال لبان و ابرويشبسيار دلكش است

چشم گرسنه ام نشد از ديدن تو سير

ديدار حسن خوب تو هر بار دلكش است

هر چند ميلِ صحبت ياران نمى كنى

از غنچه او لبان تو گفتار دلكش است

زاهد براى سجده به محراب ميرود

محراب ابرويت به منى زار دلكش است 

عكست ميان قاب به ديوار خانه بود

زانرو براى من در و ديوار دلكش است

هر واژه در ميان غزل رقص ميكند

وصف تو در صحيفهِ اشعار دلكش است