آرشیف

2016-3-23

نظیر ظفر

دعـــــای بـهـــــــاری

وقتــیکه ترک صحبت اهــل ریا کنیم
الحق که خویـــــــشرا بخدا اشنا کنیم

اندک اگر به شیوه ای دین اشنا شویم
دین را ز شر مــردم بی دین رها کنیم

عــــمامه پوش بی عمل و بی قباد را
از مسند قضــــاوت و فتوی جدا کنیم

آگاه ا گر ز حکمـت حبل المتین شویم
کی بر تــــجار دیــــــن خدا اعتنا کنیم

در این بهار لاله فشان و هوای صاف
خیزید تا به خیر وطـــن یک دعا کنیم

 نوشته : نذیرظفر