آرشیف

2017-12-18

محمد نعیم جوهر

دعا گویم اگر مادر نمی بُود

اگر دزدان  به  فکر زر نمی  بُود
بخون آغوشته خشک وترنمی بُود

نمی شد اینقدر مردم  پریشان
اگر جاهل  بما  رهبر  نمی بُود

دو باره قاتلان حاکم نمیگشت
اگردر رسِ  کار  اتمر نمی بوُد

نمی گشتیم چنین رسوای عالم 
اگر(عقلِ کُل) از لوگر  نمی بُود

نظامِ مملکت از بین  نمی رفت
اگراین چاپلوسان  خرنمی یُود

اگر از (اکبرِ)می ماند نشانی
چومکناتن بدشمن سرنمی بُود

اگربی آب ونان ملت نمیگشت
وطن متاجِ  هرکشور نمی بود

به بالِ شعرمی بستم  مقامش
اگر بر اجنبی  نوکر نمی  بُود 

برایش شعرِ  دریامی  سرودم
اگردلبندی سیم  وزر نمی بُود

اگر دالر دلِ   کس را نمی بُرد
وطن در قبضهٌ کافر  نمی بؤد 

آویزانم  به  پای  دار می  کرد
اگر  کافر پرستم  کر نمی  بُود

غزیزم میشدم محکوم به اعدام
اگر(قاضی)مرا  داور نمی بُود

فلک گردشمنی بامن نمی کرد
پرو بالم چنین  پر پرنمی  بُود

زجورِ چرخِ گردون میشدم آب
دعا گویم اگر  مادر  نمی بُود

وفا تا دم دمِ مرگ می  نمودم
اگراودشمنِ (جوهر )نمی بُود

جوهر از المان۱۶/۱۲/۲۰۱۷