آرشیف

2018-3-4

mazizi

دعای خیر برای مجردان ونصیحتی به متاَهلان

 

الهی باز گردان آن دری را
بروی هر پسر یا دختری را

خدایا! لطف کن بر هر مجرد
بگیرد شوهری ویا همسری را

بـه مردان نیز توفیـقی عطا کن
بجـــا آرند رســم شــــوهری را

به زنها نیز اخلاقــی عنایت
بیامــــوزند طریق دلبـری را

به مردان غیرت وهمت بده تا
تحمل کــرده رنج بار بری را

به زنها زینت وحسن وجمالـــی
عفاف وپوشش وهم روسری را

بمردان چشم پاک وقلب پاکی
خدا ترسی وچشمان تری را

به زنها همچنان لطفی بفرما
زشوهرها نخواهند نوکری را

بـه شوهر ها بده مقـــدار پولی
خریداری کنند چند زرگری را؟!

به هممسران بسی مهر ومحبت
طــریق وراه ورســم مادری را

الا ای شوهرِ مومن بیاموز
تو آداب نکــو پیغمبری را

وتو ای زن که میباشی چو همسر
بیامـــوز صبــر نیک هاجری را

صـــدایت را کمــی پائین بیــاور
بد است آواز با با غوغوری را

الا شوهــر ! غـذا گر شورباشـــد
تو مشکن ظرف بشقاب وقوری را

بصد ها مرتبه خوردی بسی تو
پلــــو ویا چلــــو وکچــــری را

بزن مشتی بر این شکمبۀ خـــود
بدورافگن تو خوی پر خوری را

بهمدیگر شوید لیلا ومجنون
نه کیش مهتـری وکهتــری را

فضای خانه عطر آکین بسازید
زبوی مهر وخــوی عنبری را

خوشا بر شوهـــران وهمسرانی
که نشکستند قلب دیکری را ؟

«عزیزی» در رۀ دعوت گزیده
طریق نثر ونظــم و شاعـری را

پایان
——————-
م – ع – عزیزی
روز شنبه ساعت 11:40
دوازدهم حوت سال 1396 هجری شمسی

 – 03 03-2018