آرشیف

2023-1-21

رسول پویان

دشمن زن

 

نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود

ترورووحشت تان برقرارنخواهد بود

 

مناز طالـب وحـشی بـه تیغ عـریانت

که تیغ تشنۀ خـون آبـدار نخواهد بود

 

اگر به توهین وتحقیر خلق می نازید

ستم بـه حق بشر افتخار نخواهد بود

 

تـو را پلان سـیا روی کار آوردست

بدیـن سیاسـت بـد افتخار نخواهد بود

 

به گوش حلقۀ پنجاب و امریکا دارید

برای نـوکـر پول اختیار نخواهد بود

 

هنوز جیرۀ خود را به نقـد می گیرید

بقا به چاکر پونـد و دلار نخواهد بود

 

چونین دشمن زن در جهان نیابد کس

ازان مادر تان شرمسار نخواهد بود؟

 

به چشم همسرودخترچطورمی نگرید

که این رذالت بس آشکار نخواهد بود

 

قرار شـوم قطر زن را به زندان کرد

دیگر به کاخ سفید اعتبار نخواهد بود

 

بدا که فقر و ستم همنوای سرما گشت

به غیر صبح رهایی بهار نخواهد بود

 

زجیغ مرگ وصدای تفنگ وحشتناک

به جز فزونی سنگ مزارنخواهد بود

 

دروغ بــود حـقـــوق بـشـــر و آزادی

به مثل آن دروغ شـاخدار نخواهد بود

 

20/1/2023

رسول پویان