آرشیف

2014-12-30

وزیر احمد وفا

در وصف ولسوالی ساغـــــــــــر

786

واه واه چه دلپزیر است آب وهوای ساغــر
سـر به فلک کشیده این درخت های سـاغـر

الـهــام مــرغــــزارش در دام شـاخـسـارش
هرکوچه آبشار است از چشمه های سـاغر

کــوتـی و قـصر وایوان در بین باغ وبستان
کـنـعــان مـیـان ایـشـان نـور وعـنـای ساغر

در ایــام بـهــاران سـر سـبـز وشـاد وخندان
بـا کـوه ودشـت دامـان و پـشتـه هـای ساغر

بـاریـک مـیـان ومـه رو سـر و قدان و دلجو
گردش کنند به هر سو از لیسه هـای سـاغر

شـوخ و قـشـنـگ وزیـبـا مرغوب ودل فریبا
کـس نـدیــده بـدنـیـا چـون جـوان های ساغر

عـبـد الـعـزیـز ز خـاطر کی میبری تو از یاد
ان لـذتــی کـه بـردی از مـیـوه هـای سـاغر

 

 

دروصف ولسوالی ساغر ولایت غور

 

دروصف ولسوالی ساغر ولایت غور

 

دروصف ولسوالی ساغر ولایت غور

 

دروصف ولسوالی ساغر ولایت غور

 

دروصف ولسوالی ساغر ولایت غور

 

دروصف ولسوالی ساغر ولایت غور

 

دروصف ولسوالی ساغر ولایت غور

 

دروصف ولسوالی ساغر ولایت غور