آرشیف

2017-4-1

در مورد نقد کتاب جغرافیای تاریخی غور
در پیوند به نقد نوشته ای آقای غلام رسول مبین زیر عنوان دستبرد بـه "جغرافیای تاریخی غور”  اثر ارزشمند محترم عزیز احمد پنجشیری توسط بنیاد فرهنگی جهانداران غوری" اینک جناب پوهاند دوکتور عزیز احمد پنجشیری، استاد پوهنتون کابل و مولف کتاب "جغرافیای تاریخی غور", جوابیه ای را به قلم خویش تحریر نموده و در اختیار محترم نثار احمد حبیبی، معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری، قرار داده اند. متن نوشته شده ای جناب پوهاند پنجنشیری توسط جناب حبیبی جهت نشر در وبسایت جام غور  برای ما ارسال شده است که در زیر میتوانید مطالعه نمائید.

 

در مورد نقد کتاب جغرافیای تاریخی غور

در مورد نقد کتاب جغرافیای تاریخی غور