آرشیف

2018-3-29

الحاج استاد محمد قاسیم علم

در سوگ مرحوم خیر محمد

در سوگ مرحوم خیر محمد

نشد بیرون زه دل مهرو وفایت
فراموش کی شود آن خنده هایت

تو بودی هم طبیب یار و غمخوار
هنوز در گوش می آید صدایت

ز بخت خود از آن شکوه نمایم
که بودم مدتی من چشم برایت

نشد موقع که آغوشت بگیرم
برفتی تو خدا پشت و پناهت

یک عمری با تو بودم خیر محمد
بدل دارم ز تو من صد حکایت

من مدیون تو بر من ببخشا
نکردم من حقوق تو رعایت

بخوانم سوره الحمد و اخلاص
بروح پر فتوحی با صفایت

امیدم هست ز دربار خداوند
ز لطف خود ببخشاید گنایت

علم دارد امیدی تا نشیند
سر قبرت اخیر نوک پایت