آرشیف

2017-8-31

mazizi

در سوک وطن بیمار وبی پرستار

 

وطن بی سرور وسـردارامروز
نه اورا رهبـــرِهشیــارامــروز
 
متاع ملک ویا سرمایه اش را
نباشد حامی وغمخــوار امروز
 
ازآن مردان عزم ورزم وبزمش
نــدارد کس ســرِ پیکار امـــروز
 
دگر در کوچه های کابل آن
نبینی کاکه وعیار امــــروز
 
چو میراث یتیم گردیده این ملک
زند هــر کس برآن قمــار امروز
 
ندارد مـــادر میهــن پرستـار
وجودش زخمی وبیمارامروز
 
به چهاراطراف وفوق آسمانش
ندارد مــرز ویا دیوارامـــروز
 
ز پنج سومیشود برآن تجاوز
زخیل وحشی وخونخوارامـروز
 
بر این مجروح نماید حمله پیهم
شغـــال وگرگ ویا کفتار امروز
 
هجوم از این درنده گان وحشی
به شهــــر وقریه وبازار امـــروز
 
ندارد رحم گرگ تشنۀ خون
به طفل خرد درگهوارامروز
 
هجوم وحشیان اندر مساجد
پی کشتن شده بسیار امروز
 
حریم امن مسجد را شکستند
گروه ظالــــم وبد کار امروز
 
هرات وکابل ما غرق ماتم
زدست دشمن غـــدار امروز
 
تمام مردم بیچــارۀ مــا
بدارند دیدۀ خونبار امروز
همی خواهند سازند ملک مارا
چوشام ویا عراق هموار امروز
 
پلان کفر وهمکاران اورا  
به سوریه نمود«بشار» امروز(مراد بشار اسد خونخوار است)
 
وطن داران ! بپا خیزید یکسر
به ضد دشمنان یکبار امـــروز
 
زمیهن دشمنان خود برانید
بمثل روس ویا تزار امروز
 
به بد خواهان ملک ودشمن خود
دهیــد درسی باستعمار امـــروز
 
زمیهن رخنۀ غرب وجنوب شرق
ببنـــدید معبـر اشــرار امـــروز
 
 مسلمانان زپاکستان وایران
ازین هردونظام بیزارامروز
 
حمایت میکنند ازهر تروریست
برآنها شرم و ننگ وعار امـروز
 وروسیــه نبــاید اشتباهــش
بملک ما کند ،تکرار امروز
 
هر حیوانی تجاوزکرد برملک
کنید بر گردنش افســار امروز
 
نمائیــد بار اورا چـــون الاغی
شوید یکجا برآن سـوارامروز
 
ستوران خواب این کشور نبینند
برای جو ویا کـُنجــار امـــروز
 
کنید نعـــل داغ خلف وسُم ایشان
شـوند از خواب خود بیدار امروز
 
ببرید دُم وگـوش گرگ وکفتار
 ‘زمملکت شود  فـــرار امـــروز
 
بر این مردانگیها وشهـــامت
جهان باید کند اقـــرار امروز 
 
 «عزیزی» غیراستقلال میهن
نمی باشد دگـر شهـــکارامـروز
 
پایان
————————————-
م – ع – عــزیزی
روز شنبه – ساعت 17:26
چهارم سنبله سال 1396 هجری شمسی
مطابق به :
چهرم ذی الحجة سال 1438 هجری قمری
برابر به : 2017-08-26