آرشیف

2015-1-16

قدرت الله صهیب

در زیــــــــــر دو سنگ آسـیــــــــاب

 

بلی زندگی یک آز مایش وامتحان است امتحان عبادت خدا وخدمت به بنده گا نش وهر انسان میکوشد بخاطر خدمت به همنوعان خود ویا پیشرفت سر زمینش شب وروز طور خستگی نا پذیر کار کند.ما افغانها هم همین آرزو را داریم میخواهم مانند دیگران در صلح وآسایش زندگی کنیم ولحظه آرامش داشته باشیم .من هم یقین دارم زندگی سخت است آن هم زندگی آبرو مندانه وعاری از محتاجی ونیاز مندی دیگران. همان است که شب وروز کار مکینم وحتی حاضرم از دره ها وصخره ها عبور کنم ودستم آبله سنگ وخار داشته باشد تا از سر زمینم گل بر آید امنیت داشته باشیم سرک داشته باشیم وضمانت صحی واجتماعی داشته باشیم حرف خودرا گفته بتوانیم وآزادی بیان داشته باشیم دموکراسی بدون زور واجبار تجربه کنیم اطفال مان به مکتب بروند وحق هر وطندار ما مطابق به قانون معلوم ومحفوظ باشد اما هر چند میکوشم باز هم سنگی مأیوسیت به پیشانیم میخورد.که گوشه از آنرا خدمت شما عرض میکنم.
درین ده سال برای برخی مؤسسات وساز مانهای داخلی وخارجی فرصت داده شده تا نقش خودرا بخاطر خدمت به افغانستان ادا کنند ومن دهم در رکاب یک مؤسسه غیر دولتی کار میکردم وساز مانهای دیگر بنام مؤسسه غیرت دولتی هجرت که از گذشته ها با ما همکار بود وبا ساز مانهای معتبر جهانی چون ساز مان غذائی جهان و ساز مان صحت جهانی قرار داد بسته بود تا کمک های مورد نیاز را به مرد مان غزنی ومیدان وردک ولوگر وتا ننگر هار ولغمان برساند ویقین داشت با این کار دست یتیم های بخاک افتیده ونیاز مندان در بدر را گرفته است ویا مواد غذائی ویا مواد صحی وخوراکی برای مردم میرساند اما جندی قبل به ماجرای گر فتار شد که تا هنوز در شگفتم.
زیر دو سنگ اسیاب یعنی چه؟:روزی خالد عربی که مسؤل مؤسسه غیر دولتی هجرت بود ومانند من ارمان خدمت بوطن داشت زیر دوسنگ آسیاب خورد میشود وداستانش این چنین است اورا مخالفین مسلح دولت تهدید کردند که مواد وکمک های که به قراء وقصبات میرساند از کمک های کلیسیای اروپا وآمریکاست واین کار خلاف شریعیت است وعنقریب محکمه امارت اسلامی تحریک طلبه در مورد شما تصمیم خواهد گرفت اما خالد عربی به این تهدیدات إعتنائی نکرد ومشکل را به مراجع مربوط ابلغ نمود وخاطرش جمع بود که ارگانهای امنیتی در همه امور ازوی حمایت میکنند. اما دیری نگذشت که یکی از فر ماندهان جهادی همین مناطق متذکره که جرأت گرفتن نامش را من هم ندارم به خالد نامه میفرستد همینکه کمک هارا از هر مرجع به ولایت ما انتقال میدهی صلاحیت توزیع آنرا برای افراد من بسپار در غیر آن هر چه به سرت آمد گیله نکن.خوب خالد عربی بدون توجه به این هوشدار بکارش ادامه میدهد ومیگوید آنطرف طالب ها واین طرف شخصیکه هم در پارلمان است وهم در منطقه با نفوذ وتفنگ دار است عاقبت چه خواهد شد من زیر دو سنگ آرد میشوم. این است زیر دو سنگ.
جواب خالد به فر مانده مسلح ووکیل پارلمان: دوست عزیز وکیل صاحب.. من در گر فتن مواد تا رسانیدن وتوزیع مطابق مقررات همان مؤسسه کا ر میکنم وحالا کشور دارائی قانون ونیرو های امنیتی است این کمک از ساز مانی جهانی غذا است نه کلیسا ویا دیگر جا ها وما دیگر نمیتوانیم از هر قوماندانی اطاعت کنیم واگر بار دیگر من را اخطار دادید موضوع را بحکومت وارگانهای محلی وامنیتی میگویم باز گیله نکنید.این پیام چه بلای بر سر خالد آورد. در همان شب خانه اش در یکی از منطق ولایات شرقی کشور مورد حمله قرار گرفت وافراد مسلح خالد را بجرم همکاری با مؤسسا ت وتوزیع کنده کمک های کلیسا ها به مرگ صحرائی محکوم کردند خانه خالد آماج قرار گرفت ولی نمیدانست طالب است ویا مسلح داخل حکومت خالد فرار میکند وخانه اش با اطفال ش بدست تفنگداران می افتد.ولی خوشبختانه همسایه ها توانستند مداخله کنند واز گروگان گیری اطفال وأعضای خانواده کسیکه شب وروز بخدمت همین مردم بود جلو گیری کنند.
دوستان عزیز این نه پا یان ما جرا بود ونه هم قصه اینجا ختم شد بلکه دو هفته بعد نیمه های شب باری دیگر اطفال وخانه خالد زیر آتش راکت وکله شینکوف قرار میگیرد ومیگویند کافر را بیرون کنید حال خدا میداند این گروپ کی هست؟ ولی اینبار دود وباروت اطراف مادر اولاد ها وپسرانش را فرا میگیرد ومیگوید خالد نیست فرزندش یا سر تسلیم شود وبخاطر ترسیکه از هفته قبل بر اینها متولی شده بود بر دیوار همسایه سوراخ زده بودند که خوشبختانه یا سر هم فرار کرد اما برادرش ریحا ن عربی همچنان لادرک است وحال کس نمیداند این خدمتگار مردم با فرزندش در کدام دره وکوه آواره سر گردان است ویا اینکه ماجرای بد تر ازین به سر شان امده باشد د.دوستان اگر شمارا هم طالب به مرگ تهدید کند وهم قوماندان های با صلاحیت داخل دولت چه کار خواهی کرد.من از دولت میخواهم اگر زور شما به طالبان نمیرسد اقلا جلوی قوماندانهای مسلح داخل دولت را بگیرید که ما از یکطرف آرام باشیم. نمیشود هم با مخالفین مخالفت کنیم وهم با تفنگداران وزور داران داخل حکومت آخر ما بکجا برویم. زیر دوسنگ باید خورد شویم ومرگ را استقبال کنیم وجرم ما این است که گرسنه را از مرگ نجات میدهیم .