آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

در خشش فوزیه کوفی در جمع افغانان مقیم اروپـــا

 

در خشش فوزیه کوفی در جمع افغانان مقیم اروپا

در خشش خانم کوفی در جمع افغانهای مقیم اروپا وعمدتا هالند بالاتر وبیشتر از حد انتظاربود.این نوشته واقعیت را متجلی وباز تاب میدهد که  تا هنوز در دل واقعیت های دیگری افغانستان نهفته بوده است.این واقعیت شخصیت نا شناخته شدۀ فوزیه کوفی نمایندۀ مردم در پارلمان کشور است.واقعتیکه برای من گزارشگر خیلی ها شگفت انگیز بود وبحق میتوان گفت که فوزیه کوفی شاهد وسند زنده ایست بر اینکه در پارلمان افغانستان زنان ومردان دانشمند متعهد وبا سواد عالی وجود دارد. .بهتر است  فشردۀ از گزارش حضور فوزیۀ خانم را بخاطر گفتمان آزاد در مجمع دوصد نفری  افغانهائیکه عمدتا با تجربه أهل خبره سیاستمدار ودانشمند بودند تقدیم علاقمندان  نمایم.

روز چهار شنبه 21 نومبر 2007   برایم اطلاع رسید که یکی از أعضای پارلمان کشور که در تر کیب یک هیئت بشمول معاون رئیس جمهور به اروپا آمده اند میخواهد در شهر بیفر ویک هالند بخاطر گفتمان آزاد روی وضعیت کنونی کشور در جمع افغانها ی مقیم اروپا راجع به مسائل سیاسی وجاری کشور صحبت کند وعدۀ زیاد از دوستان چه مرد وچه زن درین اجتماع حضور خواهند یافت واماوقت این اجتماع بملاحظۀ شرائط اروپا درست پیشبینی نشده بود یعنی روز رسمی وساعت شش شام که گمان کردم افغانها نسبت مصروفیت های شغلی کمتر توفیق حضور درین اجتماع را داشته باشند. اما بر خلاف توقع حدود 200 تن از شخصیت های نخبه وچیز فهم أعم از زن ومرد از هالند بلجیم لندن وناروی در محل تعین شده حضور به هم رسانیدند وفوزیه کوفی هم با چیزی تأخیر در محل حاضر شد که با استقبال گرم حاضرین مواجه گردید.من فوزیه کوفی را قبلا ندیده بودم ونمیشناختم وحال آنچه دیدم وشنیدم طور مختصر باز گو خواهد شد.

فوزیه کوفی بعداز تعارف واحوال پرسی وضعیت کنونی افغانستان را در عرصه های مختلف طور وسیع وهمه جانبه به بر رسی گرفت وتوضیحات نهایت دلچسپ ارائه نمود که با کف زدن پیهم حضار بدرقه میشد.هر چند اشتراک کنندگان محافل سیاسی همیشه از  ذکر منفی بافی قضایا استقبال میکنند اما بر خلاف معمول  خانم کوفی با همه کمبودی ها قضایارا با یک نگاه مثبت ارزیابی میکرد که  که با عکس العمل مثبت حاضرین همراه بود.

کوفی در عرصه سیاسی گفت: متأسفانه آشفتگی سیاسی در کشور به حدیست که عدۀ حزب را بمثابه یک دکان در آمد فکر میکنند. وجود بیش از هشتاد حزب سیاسی در کشور با داشتن بر نامه ها واساسنامه های کاپی شده از یکیدیگر نمایانگر آن است که ما در مورد ایجاد ساختار ها ونهاد های سیاسی مشکل داریم.به نظر من ایجاد سه حزب سیاسی مقتدر{  چپ ،راست ومیانه} همه سلیقه ها اندیشه وطرز دید ها ی مردم افغانستان را منعکس میسازد وچه خوب است که تناسب اقتدار ومؤثریت أحزاب در پار لمان نیز تمثیل شود. او از لحاظ عقیده واندیشه سیاسی اشاره نمود من مسلمان معتدل وحرمت گزار عقائید اکثریت تمام مردم افغانستان به حد إعتدال آن هستم وروی همین منظور به موج سوم وخط ویا جبهۀ معتدل اشاره نمودم. اما نه خط سوم که در پارلمان مطرح شد آن یک خط دیگر است که تا هنوز شکل نگرفته.

 در مورد حاکمیت سیاسی گفت  مداخلۀ کشور های دور ونزدیک وبحران امنیت چالش بزرگ است بر سر راه حکومت، ولی دولت افغانستان نظام مشروع وبر گرفته از آراء مردم است .اما وجود نواقص وکمبودات گسترده را رد نکرد وگفت برای بر اندازی نظام در افغانستان موافق نیست چون بخاطر بر اندازی باید بهائی گزاف پرداخت واما اصلاح ونو سازی را در نظام سیاسی کشور ضروری دانست وخودرا متعهد به اصلاح وهمکاری با نظام قلمداد کرد.

از طرف دیگر بحران امیتی را بزرگترین بحران دانست که بر سر راه نظام قرار دارد تأکید نمود که همه نابسامانی ها متأثر از نبود امنیت کامل است.متأسفانه عدۀ از شخصیت های متنفذ ومؤثر در تأمین امنیت زیر بر نامه دی دی آر ودایاگ به حاشیه رانده شدند ودولت از حمایت شان محروم شد.وی پولیس وارودی ملی افغانستان را بخاطر نداشتن مورال وانگیزه نهاد های غیر مؤثر در تأمین امنیت خواند.

فساد اداری را ناشی از خود سری کشور های کمک کننده خواند وگفت خود شان پلان میدهند وبر نامه میسازند وپول را مصرف میکنند وبحساب دولت افغانستان چاچ میکنند.بدون شک وجود مشاورین زیاد دال بر این است که دولت مهارت وکفایت ندارد وبیشترین بودجه درین را هزینه شده است.

 کوفی به همه سوالات وپشنهادات حاضرین ودانشمندان که بیشتر  پیرامون قانون اساسی، خط دیورند، ضعف نظام سیاسی ،اختلافات پارلمان وحکومت ،کشت کوکنار، اختلاس در درون دولت، بی کفایتی وغیره متمرکز بودبا منطق واستدلال کافی در انطباق به شرائط موجود در افغانستان پاسخ داد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

در آخر چند تن از خانم ها ضمن استقبال از اظهارات کوقی در مورد گزارش پلچرخی وغوغای جدید ازوی پرسیدند که گزارش شما با عکس العمل مقامات دولتی وبخصوص سخنگوئی رئیس جمهور مواجه شده است.او با دوحالت متفاوت به این سوال پاسخ داد.اول با تأثر اظهار داشت : خیلی متأسفم که باز هم عدۀ از زنان بخاطر اظهارات من تهدید شده اند تا ظلم وتعدی را با خموشی تحمل کنند واز حقیقت منکر شوند . ودر حالت دوم با خنده گفت نمیدانستنم رئیس جمهور درین مورد موقف گیری میکند راستی یک دولت بخاطر برائت خود از نقض حقوق بشرباید همه تلاش هارا به خرچ دهد ومن هم طرفدار ما جرا جوئی نیستم چنانچه از زبان من این قضیه را کلان ساختند .خلاصه سوال های زیادمطرح شد که طور ویدویئی ثبت شده عندالموقع بد سترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. این گزارش را بخاطر به رسانه ها میسپارم  تا تمام افغانها به تمام شخصیت های کشور من حیث یک سرمایه وارزش ملی توجه داشته باشند. همانطوریکه فوزیه کوفی بدون اشاره به قوم نژاد وسمت وطرز فکر خاص خودرا مربوط به تمام ملت معرفی کرد وقضایائی کشور عادلانه از یک افق وسیع به بررسی گرفت بر ماست تا اورا فراتر از مرز های قومی سمتی ونژادی به معرفی بگیرم وبپذیریم..والبته تفصیل همه گزارش وگفتمان که دوساعت را در بر گرفت از حوصله این گزارش بیرون است.. شاد وخرم باشید.

 

 نادر علم گزارشگر تار نمائی جام غور.