آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

در بـــاره قـانـــون آب جمهوری اسلامــی افغانستان بـــدانید !

 
آب واهمیت آن :
خداوند  در قراآن کریم فرموده است ( وما از اب همه چیز را زنده گردانیده ایم ) الایه !
آب دارای ارزش حیاتی برای تمام موجودات زنده است وضروری ترین ومهمترین جزء منابع طبیعی مورد نیاز برای بقای زندگی می باشد . همچنان آب به عنوان یکی از عوامل ضروری در صنعت ، زراعت ، وتجارت ، تفریح ، وحفظ محیط زیست میبا شد . وبر علاوه آب عامل تهدید کنده سلا متی ، آسایش ، ورفاه انسان وتعغیر مناطق جغرافیائی نیز محسوب میگردد . آب ها توسط علم هایدرولوژی مطالعه میگردد علم هایدرولوژی عبارت از علم مطالعه نحوه پیدایش اب های  موجود در کره زمین ودوران آب در طبیعت  وتحولات آن در سطح واقشار زمین واتموسفیر در سه حالت مایع ، جامد وبخار میباشد .
قرار معلوم حدود سه بر چهار حصه سطح کره زمین را آب تشکیل داده است  ازین اب ها دوفیصد شیرین است که بیشتر اب های شیرین منجمد ویخ بسته میباشد و98 فیصد آب های کره زمین شور ونمکی است که اقیانوس ها وبحر ها را تشکیل داده است .
آب از جمله منابع قابل تجدید می باشد به این معنی که همیشه در طبیعت در حال تولید است .
 
گزیده های از قانون آب  ج.ا.ا :
به تاریخ 6ثور سال 1388طی فرمان شماره 22رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیج گردید . بتاریخ 24حوت 1387طی فیصله شماره 120هئیت مختلط مجلیسین شورای ملی به تصویب رسید .ودر جریده رسمی بتاریخ 6ثور 1388 به چاپ رسید  این قاون دارای 7فصل و40 ماده است .
 
مبنی :
◄ این قانون با در نظر داشت ماده نهم قانون اساسی افغانستان به منظور حفاظت منابع اب ، توزیع عادلانه واستفاده موثر ودوامدار از آن ، تقویه اقتصاد ملی وتامین حقوق استفاده کننده گان آب بر مبنای عرف وعنعنات پسندیده مردم وضع گردیده است .
 
ملکیت واداره آب :
◄  آب ملکیت عامه بوده ، دولت مسئول حفاظت واداره آن میباشد.
 
اداره ، تنظیم وانکشاف منابع آب :
◄  برنامه ریزی همه جانبه اداره ، تنظیم وانکشاف منابع آب به منظور تامین پایدار وحفاظت منابع آب وحفظ محیط زیست با نظر داشت روش های حوزه دریائی صورت میگیرد .
 
اجرت خدمات تهیه آب :
◄  آب طور مجانی مورد استفا ده قرار میگیرد ، عرضه کننده خدمات آب می تواند به منظور تهیه ، ذخیره انتقال آب ؛ تغییر مسیر ؛ تصفیه آب ، امور عملیاتی وحفظ ومراقبت سیستم های آبرسانی ، آبیاری وسایر خدمات مربوط از استفاده کننده گان آب طبق مقررات جداگانه اجرت اخذ نماید .
 
مسئولیت های  ادارات دولتی :
◄ (1) پلان گذاری ، تنظیم وانکشاف منابع آب ، وزارت انرژی وآب .
◄ (2) پلان گذاری وتطبیق آن به منظور اکتشاف ، تفحص ، تحقیق وتثبیت ذخایر آب های زیر زمینی ، سیستم حفاظت آن از آلودگی وتعین ترکیب کیمیا وی وباکتریا لوژیکی آب های زیر زمینی – وزارت معادن .
◄ (3) حفاظت ومراقبت آب های سطح زمین از آلودگی ونظارت از کیفیت آن – اداره ملی حفاظت محیط زیست .
◄ (4) تعین نورم آبیاری در حوزه های دریائی مختلف  ، سیستم های آبیاری ، زهکشی وسایر تحقیقات مربوط به استفاده از آب در زراعت – وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری .
◄ (5) تهیه آب آشامیدنی ، معشیتی ، ارائه خدمات شامل اعمار ساختمان های تصفیه وانتقال اب آشامیدنی واعمار ساختمان های تصفیه وانتقال فاضلاب در شهر ها – وزارت انکشاف شهری .
◄ (6) تهیه آب آشامید نی در دهات وسیستم تخلیه فا ضلاب توسط ادارات دولتی وغیر دولتی ، اعمار تاسیسات آبی کوچک به منظور استفاده ها مختلف در دهات ، – وزارت انکشاف دهات .
◄ ( 7) حریم منابع اب وتاسیسات آبی ، بند های ذخیره ، آبگردان ها ، دریاها ، کانال های عنعنوی وانجینری ، کاریز ها ، چشمه ها ، چاه ها ، وسایر مجراهای طبیعی آب مثال سیل برد ها از تعرض مصئون می باشد . تعین حریم منابع آب توسط مقرره جداگانه از طرف وزارت انرژی وآب به همکاری وزارت های زراعت آبیاری ومالداری ، معادن ، انکشاف دهات وادارات ذیربط تنظیم میگردد ◄ (8) نهاد های عرضه کنده خدمات آب وتخلیه کننده گان فاضلاب مکلف اند میزان مصارف وتخلیه اب وکیفیت فزیکی ، کیمیاوی وبکتریا لوژیکی آن را ثبت ونگهداری نمایند .
 
 شورای عالی اب :
◄ (1) به منظور ایجاد هماهنگی وفراهم آوری تسهیلات در اجرای بر نامه های تامین آب ، انکشاف وبهره برداری از منابع آب ، شورای عالی آب که اعضای آن از طرف رئیس جمهور تعین میگردد ایجاد میشود .
◄ ( 2) وظایف وطرز فعالیت شورای عالی آب با رعایت احکام این قانون طبق لایحه جداگانه که از طرف شورای عالی آب تصویب   میشود تنظیم میگردد .
 
تنظیم واداره استفاده از منابع آب :
وظایف وزارت انرژی وآب :
◄ 1- ترتیب استراتیژی وپالیسی به همکاری وزارت ها وادارات زیربط وطی مراحل آن
◄2- طرح پلان بهره برداری از منابع آب جهت استفاده های مختلف مطابق به اولویت های ملی وپیشنهاد آن به شورای عالی آب .
◄3- جمع آوری ارقام هایدرولوژیکی اب های سطحی ، تحلیل وارزیابی آن .
◄4- پیش بینی وهوشدار دهی از وقوع سیلابها وخشک سالی ها .
◄5- اعمار ، سر پرستی وکنترول از ساختمانهای دستگاهای تولیدی برق ابی ( کوچک وبزگ ) حفظ ومراقبت آنها .
◄6- بازسازی واعمار بند ها ، سر بند ها کانال های عمومی ومراقبت از مصئونیت وثبات آنها .
◄7- اعمار ، کنترول ، وسر پرستی ساختمانها ی تحکیماتی سواحل دریاها .
◄8 – تنظیم وکنترول ساختمانها در حریم ساحل وبستر مجراهای آب .
◄9- انجینری ساختن کانال های عمومی سنتی .
◄10- تشکیل اد ارات حوزه های دریا ئی بشمول بورد مشوتی متشکل از ادارات ذیربط وبر رسی فعالیت های آنها .
◄11-  فراهم سازی زمینه های مالی وتخنیکی وارتقای ظرفیت های حوزه های دریائی .
◄ 12- تشکیل انجمن های استفاده کننده گان اب .
◄ 13 – صدور جواز مطابق به احکام قانون .
 1-وظایف وزارت زراعت آبیاری ومالداری     
◄2–مراقبت از شبکه های آبیاری به همکاری انجمن استفاده کننده گان آب وتوزیع عادلانه حقابه ها درداخل شبکه ها
◄3-اعمار بند های ابگردان درداخل شبکه آبیاری
4- اصلاح وبهبود ساحه آبگیر توسط تدابیر زراعتی .
◄ 5- تشکیل انجمن های ابیاری .
  6- تحقیقات به منظور دریافت نورم وموثریت اقتصاد آبیاری .
  7- ترویج تکنالوزی مناسب آبیاری به منظور بهبود کیفیت وکاهش ضایعات آب .◄ 
 حراست وحفاضت از حریم شبکه های ابیاری وشیله ها
باقی مانده گزیده های قانون آب در فرصت های بعدی به نشر سپرده خواهد شد ازینکه ملالت بر خاطر خواننده  نیاید از طویل ساختن مطلب اجتناب صورت گرفت در پایان تصاویر زیبا از آب به دست نشر سپرده میشود تصاویرذیل به سعی  من آماده شده است
 
با  عرض احترامات
محمدامین وکیل