آرشیف

2015-1-29

دید بان کنار جاده

در الله یــــــــــار چه میگذرد؟

 

 بعد از شهادت الحاج رئیس عبدالسلام که خداوند پاک جایش را جنت برین داشته باشد، مردم الله یار دست به بغاوت زده وبجان هم بکشتن وچپاول پرداختند وباسائیدن  دندان ها بهم ، بخود می بالند که ازقیمومیت رها وجلو شان یلا شده است. حالا کسی نیست که مانع از کشتار وچپاول آنان شود. چندین گروپ جفاکار بوجود آمده اند اما دار ودستۀ حاجی مولاداد خیلی ها تشنۀ این کارهااند.
از همت گروه های آدم کش تا کنون به تعداد 9 نفر از اول حمل تاکنون کشته شده وبیش از ده ها گاو وسایکل ومواشی بغارت برده شده اند. پیروزی ازآن کسی است که توانا وزورمند میباشد. واقعیت اینست که الحاج مولاداد بالای دیگران زبردست بوده که این یک لطف وبخشش خداوندی شامل حال وی میباشد. اما گروه های دیگر نیز دست کمی ازاو ندارند چون به حمایت وی متکی میباشند.
چند روز قبل یک گروه دیگر از زورمندان بالای باقیمانده گان شهید مولوی فقیر احمد حمله ور شده وبه روایت مردم به تعداد 12 عراده سایکل و8 فرد گاو بغارت برده شده و میان قهرمانان جنگ توزیع گردیده است. جمعه 13 جوزا برابر با 3 جون 2011 ساعت 6 بجه عصر رمه گوسفند وبز اهالی قریه تنگیان از طریق افراد مسلح حاجی ارباب مولاداد ربوده شد و صبح شنبه 14 جوزا خبر رسید که هفت راس گوسفند چاق وفربه ذبح وناشتای صبحانۀ افراد جنگی گردید. گهگاهی افراد ته زور نیز بااتکا به توفیق خداوند(ج) به انتقام گیری رو می آورند چنانچه :
یکشنبه 26 جون رمۀ مردم قریۀ  کمرک توسط مردم قریۀ خاکسترک بطرفداری از  شهید مولوی فقیر احمد بغارت برده شد وساعت 6:30 صبح چهارشنبه مورخ 29 ماه جون گروه فراریان قریه چنبر بالای گروه باقیمانده آن قریه حمله ورگردیده وتا ساعت 6:00 عصر جنگ دوام نمود که درنتیجه یک نفر کشته، دونفر زخمی ( یک مرد ویک زن) وگله گاو قریه همراه دو طفل گاوچران بیغما برده شد اما روز بعد آن دوطفل با تعدادی از گاوها واپس مسترد گردید.
حدود 250 خانواده درقریه چنبر زندگی مینمودند که بدبختانه از دوسال بدینسو بجان هم افتیده وتا زمان تهیه این نوشته به تعداد 13 نفر ازدوجانب روانه آخرت گردیده است. یک طرف بکلی فراری شده واز ملک ودیار خویش رخت هجرت بربسته روانه جاهای دیگر شده اند. همین فراریان بودند که بالای مقیمان قریه یورش بردند. در بربادی قریه سهم بارز را مولوی محمد انور داشت وبعد از فرار دیگران برادرش بنام حسام الدین دست به غارت دارائی فراریان زده تا توانیست درختان ایشان را قطع وبفروش رساند، خانه های آنان را تخریب وچوب هارا به بازار چغچران عرضه نمود خلاصه هر چه که ازدستش آمد، دریغ نورزید.
با تقلید از ضرب المثل عامیانۀ  " زور زور است وته زور دردسر"  شخص حاجی ارباب مولاداد که برادرزاده اش درپولیس غور وظیفه دار میباشد، هروقتیکه درچغچران آمده وواپس بخانه برمیگردد، غارت و چپاولگریهائی از طرف افرادش بعمل می آید. بنابرآن عوام منطقه به این نظر اند که حاجی موصوف زبان بسیار برّا وچالاک وچشمان پر ازاشک دارد که بمجرد آمدن به چغچران چشمانش را اشک وزبانش را حرف های درباری مملو گردانیده این دو خصلت وجود وی ، اراکین دولت را تحت تاثیر آورده وبه وی فرمان وهدایت حمله را به افراد تحت نظرش میدهند.
بهرحال، این کار خوبی است که اشخاص همچو خصوصیاتی داشته باشند تا به بزرگی وحشمت شان افزوده گردد واز گزند حوادث درامان بمانند. افزون برآن، توفیق یابند تا برمراد خود میدان تاخت وتاز زندگی خویش را گرم وچرم داشته باشند.
درزمان حیات شهید حاجی رئیس عبدالسلام زبان واشکان وی آنقدر کارگر نمی افتاد زیرا شهید موصوف اورا باتمام نیرنگ هایش می شناخت ولی اکنون همه چیز بکام وی می چرخد.
حاجی متذکره درتیرماه گذشته به افراد خویش دستور داد تا زن منکوحه شخصی را از خانه اش بزور ربوده وبه عقد خویش درآورند که همین امر باعث گردید تا اهالی قسمت علیای الله یار بدو گروپ اولاد اسلام وزاد مراد تقسیم شوند. به تعقیب آن نظریاتی در الله یار انتشار یافت که اگر مردم الله یار به دستور حاجی مولاداد به مسجد وجماعت رو آورند صاحب زرسرخ وسفید، حوران کته چشم  و دست باز دراندوختن گاو ، گوسفند وبز پیدا میکنند. حتی حاجی موصوف بخواب دیده بود که هاتفی از غیب ویرا به این چیزها مژده میدهد. اکنون خواب ها همه راست وآرزوها یکی به تعقیب دیگری بحقیقت تبدیل می شوند. افزون برآن حاجی موصوف را فرشتگانی فرود آمده است  بنام های : ببرائیل، بزرائیل، میشرائیل، بقرائیل وتیزرائیل. اینها هرکدام وظایف خاصی دارند. ببرائیل گنهکاران را شناسائی وجزا میدهد چنانچه یک نفر طالب گنه کار همینکه از پیشروی مسجد میگذشته توسط وی شناسائی وشدیدا لت وکوب گردید. بزرائیل وظیفه تهیه بز وتکشاد وبزغاله، میشرائیل – میش، قوچ وشیشک وبره وبقرائیل – گاو تهیه مینمایند. اما تیزرائیل درستیزه جوئی وافروختن نزاع وجنگ بسیار پیشتاز و برومند میباشد. درحالیکه حوررائیل دربدست آوردن حوران کته چشم و زیبا صورت مسئولیت دارد.
اکنون الله یاران  زورمند بهمه چیز دسترسی دارند: زرسرخ وسفید، گاو ، گوسفند، بز وزنان نیک صورت وحوروش وغیره.
حصول زر سرخ وسفید مردم الله یاررا قادر گردانیده است تا هرکدام اسلحه خریداری وبدون آن قدم برندارند. عابرین که از منطقه می آیند همه بچشم سر مشاهده مینمایند که فرد بدون سلاحی را درآنجا کس دیده نمیتواند. چون سلاح عزت بخش ، قدرت ده و افتخار افروز میباشد.  یک ماه قبل جریان نحوۀ کشته شدن یک فرد وصورت حال وزورمندی حاجی مولاداد وبزدلی مخالفینش به صحنه کشیده شده بود ودرمرکز چغچران جهت آگاهی مقامات پخش گردید که معلوم نیست مقامات ازآن اطلاع حاصل کردند یاخیر!
بتاریخ 15 سنبله گروه فرشتگان به قریه چوبک الله یار هجوم برده و 5 فردگاورا باخود چپاول کردند. همینکه این گاوهارا آوردند، برای اینکه گوشت آنهارا پخته کرده ونوش جان نمایند، هیزم بکارداشتند. بهمین خواطر ساعت 9:30 شام جمعه 25 سنبله بااستفاده از موقع بقریه موشک ها هجوم برده وهیزم خره پیرمردی را به آتش کشیدند تا از حرارت آن سیخ های کباب گوشت گاوهارا کباب ونوش جان کنند تا شکم شان پرو نیروی حمله را داشته باشند. حال این مفکوره وجود دارد که فرشتگان از دیگر مردم پرخورتراند درحالیکه قدما میگفتند که فرشته ها غذا نمیخورند. چنین تصور میشود که یکی از این فرشته ها بالای دورنجر پولیس بروز دوشنبه 28 سنبله هنگام آمدن درچغچران سایه افگنده وآنهارا توفیق داده است تا بالای یک نفر کارگر عادی فیر نمایند واورا شدیدا مجروح سازند.
درپایان ، آنچه خداوند میداند واراده مینماید، همان میشود.چون خالق کاینات و جهان مادی اوست بناء حمد وثنا به ذاتی که یکی را چنین قدرتمند میگرداند وصدهای دیگررا اینطور ضعیف وناتوان. پس ذ ات او ممثل همه اعمال وواقعات میباشد وبس. بیائید تا به او پناه جوئیم وازاو استعانت وکمک بخواهیم.
خداوندا ! خودت واقف رازی وبرهمه کارها آگاه وبینائی! هرکه را بخواهی نیرو میدهی وهرکه را میل کنی به ذلت دچار میسازی. پس همه کارها بدست تو وبه فرمان تو است.  همینقدر بدرگاهت دعا میکنیم که خدایا! بحال عاجزان رحم کن چونکه آنان را نیز تو آفریده ئی ! بیشتر ازاین ظلم وجفارا بحق آنان روا مدارکه طاقت وحوصله شنیدن اذیت وآزار ایشان را نداریم. یاالله !
 
بااحترام
شاگرد مکتب گم کرده
چغچران، 30 سنبله 1390.