آرشیف

2020-1-7

محمد اسحاق ثنا

در‌ رسای مرحوم استاد محمد امین ( متین) اندخویی
 
 
 
 
 
 
 
آمد خبر‌ ز غصه دل من دو نیم شد
در ملک شعر و شاعری سوگ عظیم شد
 
استاد (متین) رفت و سفر بست از جهان 
واه حسرتا که طفل سخن چون یتیم شد
 
آثار بی شمار نوشت در حیات خویش 
در زادگاه و یا به سفر گر مقیم شد
 
در تورکی و دری چه سرود استاد ما 
جان پرور هر سروده او چون نسیم شد
 
از هر کنار به ماتم او ناله شد بلند 
در این نوا چه خورد و بزرگی سهیم شد
 
میبود زنده بود غنیمت به روزگار 
لیکن چه چاره کرد که حکم حکیم شد
 
پرورد شاعران جوان با فنون شعر 
هر یک کنون شاعر دانا فهیم شد
 
ای وا چه شد ز انجمن شعر و شاعری 
از بین ماه جدا چی نیکوی صمیم شد
 
پیک اجل ثنا نکند رحم بر کسی 
گر شاه بود گدا و یا هم زعیم شد 
 
محمد اسحاق ثنا
ونککور کانادا 
۷/۰۱/۲۰۱۹