آرشیف

2023-1-14

رسول پویان

دریچۀ دل

 

هـنـوز قـصـۀ زلـف دراز بـایـد کرد

حدیث غمزه و تمکین وناز باید کرد

 

برای عشق ومحبت در شب هجران

دریچـۀ دل صـد پـاره بـاز بایـد کرد

 

طریق عشق و وفا هرکسی نمی داند

ســراغ آن ز محـــرم راز بـایـد کرد

 

دل ارزخواهش افزون نمیکند پرهیز

ورا در آتـش هجران گـداز باید کرد

 

اگـر سکـندر دوران و پـور دسـتانید

بـه پیش چشم نکـویان نیاز باید کرد

 

سکوت سرد غمین دل را کند بیمار

علاج درد بـه داروی سـاز باید کرد

 

به دیروکعبه و بتخانه سنگ می‏بینید

بـه تاق ابـروی جانـان نماز باید کرد

 

دری که بسته کـند بی وفـایی دوران

دریچـۀ دیگـر از دل فـراز بـاید کرد

 

نگار عشق و محبت که بی وفا گردد

بـه طرز تـازه تـری دلـنواز باید کرد

 

سرود بلخ وهریوا وسغد وتیسفون را

حریف مهـر سکـوت حجاز باید کرد

 

غزال مست بیابان رفیق مجنون است

حذر ز حملۀ گرگ و گـراز باید کرد

 

7/12/2022

رسول پویان