آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

دریـــایـــــی غــــــــم

به دل دریایی غــــــم داره خــــروشـــا ن
غــــم فــــرقــت ودوری عـــــزیــــــــزا ن
 
الهــــــی خـــــــود تــــــــوانا وبــیــــــنایی
جـــــدا ازهـم مکن تو هــــم قــــریـــــنا ن
 
شــــــب هجــــــــران مـــــــرا گردیده همـــــــراه
بنیا د وریـــــــشه ای هجــــــران بســـــــــــوزان
 
ایـنک ســــــا یه ای منهـــــــوس فــــرا ق
ربوده است از وجــــودم صــبر  وتـــوا ن
 
روز روشــــــــــن الهــــــــی جــــــــا وِدا ن با د
شـب د یجــــــــــــوره یا رب مهـــــوَ گـــــــردان
 
بـیا د لـــــبرکه بیــــــتا بــــم زهجـــــــــرت
میا زارم دیـــــگر ای مـــــــــه خــــــــوبا ن
 
چـــــوبلبل خســـــــــته د ل نا لم شـــــــــب وروز
به هجـــــــــران گل لا لــــــــه وریحـــــــــــــــا ن
 
ا نیــــــس وهمـــــــدم وهمـــــــرازکجـــا یی
که جـــــزتومـــونـس نیســت به هجـــــرا ن
 
بُـــــــــرون تا کی کـــنم نــــــــــدایی شـــــــــــیون
زگلوی خســـــــــــته وسیـــــــــنه ای بــــــــریا ن
 
  (جوینده ) شـــــا د ما نــــی کـــــــــرده ای گُم
بگـــــــوتا کی چنین با حـا لی حـــــــــــــیرا ن
 
امیرخا ن جوینده
یکشنبه 5/10/89 شهرکابل