آرشیف

2017-1-11

نظیر ظفر

دریغ

  دریغ

اگر این رهـــــــبران رهبر نمیبود
نـــــفاق و جنگ در کشور نمیبود

اگر خود خـــواهی ها مانع نمیشد
کسی بد بـــــــــین یکدیگر نمیبود

اگر اهل خـــــرد در کر سی میبود
برای جا هــــــــــــلان دفتر نمیبود

اگر مردم بگـــــــــــفت عقل میکرد
نمـــــــیداد رای و خوشباور نمیبود

اگر میــــــــــــــــبود زنده عالم دین
مــــــلای لــــــــوده در منبر نمیبود

اگر ما هــــــمدل و همـــــکار بودیم
ســــــــــر ما زیر هر خنجر نمیبود

اگر میـــــبود مــــــــیزان عـــــدالت
وطــــــن پامال ســــــــم خر نمیبود

نوشته نذیر ظفر
​۱۷/۲/۱