آرشیف

2021-2-13

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

درگیری در حومه‌های شرقی فیروزکوه آهنگران

امروز در فیروزکوه و حومه‌های شرقی فیروزکوه که دهکد‌ه‌ی کلان آهنگران است، دو طرف درگیر صف آرایی دارند. یک طرف درگیر دارد منظم جنگی را سازماندهی می‌کند و طرف دیگر جنگ "گرولایی " چریکی می‌جنگند، سنگر براش اهمیت ندارد، هدفش ضربه بر پیکر جانب مقابل است. ببینیم منافع را از این جنگ کی در بر می‌گیرد، دو طرف جنگ فقیر بچه‌های هستند که به مرده‌ی هر دو طرف درگیر ماتم ندارد. رفت که رفت، حتی بعد از نمازش کسی پیدا نمی‌شود که دست نوازش به سر و روی یتیمانش بکشد. و حالا و احوال از آن‌ها بگیرند و بپرسند که سیر استید یا گرسنه، از این جنگ سیه رد می‌شوم، اجازت عطا فرمایند تا توجه شما را بکشانم به دو بیتی عاشقانة‌ی با مرچ و مساله بالا اینک این شما و این عاشقی‌ها:
 
به بازار دلم خون می‌زند جوش
حدیث عشق مجنون می‌زند جوش

ندارد اعتباری دولت عشق
حشیش، بنگ، افیون می‌زند جوش

 
ح یعقوبیان فیروزکوهی