آرشیف

2017-10-13

استاد فضل الحق فضل

درون سـیـنه هـی هی دل زنـد هـو

درون  سـیـــنـه  هــی  هــی دل  زنــد هــو
به هـــرکــوی  و  بهــر منـزل  زنــد  هـــو 
 
به  یـاد  عــشــــق  مـحـبــوب  دو  عـا لـــم  
به هـر مجـلـس  به هــر محـفــل  زنــد هــو
 
ز شـــو ر  و  نـا لــۀ  مـجـنـــون  صـحـــرا
چـو لـیــلـی  د ر د ل  مـحــمــل   زنــد هــو
 
د ل  غــمـــد یـــدۀ   فــرهـــاد   کـو هــکــــن   
به شـوق  وصــل  چـون  بـسـمــل  زنــد هــو
 
شـکـنـجـه شـــد  ملـنگ   در بـحـر عـشقــش 
مـگــر  لـیـتـا ن  ازان  ســا حـــل  زنــد هــو
 
زحال  طا لــب  غـیـغــکــش   چـه پـرسـی ؟
که  او چـون  عا شــق   بـیـــد ل   زنــد هــو  
 
شـهــیـــد  خـفـتـه  در خُـون  روز مـحــشـــر
ز شــو ق  عــفــو  آن   قـا تــــل   زنــد هــو

ز فـضــل حــضــرت  د ا نــا ی   اســـرا ر
د ل   ا ز شــور جـنـون  کا مــل  زنــد هــو

اســتـاد  فــضـــل  الـحــق  فــضـــل
شـهــــر فــراه 13 مـیــزا ن ســا ل 1396 هــجـــری شــمـســـی