آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

دروازهٔ ورودی و پنجرهٔ زيارت شيخ محمد ساغری بقارت برده شد

زيارت حضرت شيخ محمد ساغری در نزديکی قريهٔ تيطان مرکز ولسوالی زيبای ساغر قراردارد که دارای تاريخ ديرينه بوده واز جمله امکان متبرکهٔ است که مورد توجع خاص وعام است طوريکه روزانه ده ها تن از اهالی چه از داخل ساغر و چه از بيرون برای زيارت وحاجات ومشکلات شان به اين جا می آيند وبعضآ از فيوضات آن نيز مستفيد شدند گر چه از زند گينامهٔ آن حضرت معلومات کافی در دسترس نيست آنچه از زبان مردم محل نقل ميشود. شيخ در سده های دور در( مغارهٔ) در تنگی مزار که در امتداد کوه زارمرغ قراردارد به عبادت خداوند مشغول بوده همين مغاره فعلآ نيز مورد توجع و تبرک مردم محل قرار دارد خصوصآ در فصل بهار خانواده های بيشماری برای ميله و مرادی که دارند از آنجا ديدن ميکنند. وبعد از وفات شيخ را به محل امروزی دفن مينمايند همچنين از کرامات شيخ قصه های زيادی نسل به نسل زبان به زبان ميچرخد که نوشتن آن نياز به زمانی کافی دارد اما آنچه مربوط به ساختمان فعلی زيارت نقل ميشود حدود صدسال قبل به ابتکار مرحوم ملا مصطفی سر آسيا وبه همکاری مردم محل يک چهار ديواری با يک مسجد ويک اطاق با دری ورودی و پنجره ها بدور مرقد مطحر شيخ اعمار ميگردد. دروازه و پنجره های آن بدست خليفه عبدالقيوم برادر مرحوم ملا مصطفی که نجارزبر دست و منبتکار مشهور آن زمان بوده ساخته شده وباآيات قرآن کريم وتاريخ ونقش و نگار های مرسوم آنزمان تزيين گرديده بوده که واقعآ از جازبهٔ هنری خاص برخوردار بود.امآ بد بختانه در اواخر ماه ميزان امثال يک عده اشخا ص سود جو و خد ا ناترس در تاريکی شب دروازه وپنجره های اين مکان متبرکه را بغارت بردند که تا فعلآ هيچ درک ومدرک از سارقين بدست نيامده است.