آرشیف

2022-2-23

رفعت حسینی

درمیانهء دودرد

گهی که نیستی تودرکنارمن

جهنمی دربرابرم فتادگیست

ومن به روی یک پُلی زخاروخس ستاده ام

واین

نه ساده است.

 

**

توقفم چی گونه بوده است؟

توقفی که سبزه داشته ست در خزان

توقفِ نفس کشیدن

درمیانهء دودرد.

 

**

 

درارتفاعِ کشفِ جاده ها بسوی روشنی

هجوم ِ محنتِ بزرگ را

چشیده ام

برای آشتی صیقل ودرون ِ دل

وعهدهای بی رسالتِ اصیل را

گذشته ام

مگر

همیشه

زاده های خاک بوده پیش روی من: نجس.

 

**

 

نه کهنه بود

آن دلی که شام شد

بدون تو

نوحه شد

تمام شد.

.

۲۰۲۱ ترسایی

جرمنی

 

……

….

..

.