آرشیف

2018-12-26

محمد اسحاق ثنا

درد میهن

درد میهن سر کنم با آه و حسرت سر کنم                     
آنقدر افغان کشم تا گوش گردون کر کنم 

کی رسد آن روز تا ملت شود آرام و شاد 
من همین جا از خوشی ها شادمانی سر کنم

خصم‌ گر تازد به میهن تارو مارش چون کنی
نام تو ای قهرمان من درج در دفتر کنم 

بوی گلزار نسیم صبحگاهی ملک غیر 
کی برابر با نسیم ملک جان پرور کنم

سر نخواهم کرد خم در پای غیر همچون (غنی)
غیرت خود را فروشم خویش چون نوکر کنم 

قاتل مردم به ملک ما ثنا این رهبر است
حرف هایش جمله کذب است کی به آن باور کنم 

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا 
۲۶/۱۲/۲۰۱۸