آرشیف

2015-6-14

نظیر ظفر

درد بـیـنــوایــــی

ز بســـکه شهره شده درد بینوایی ما
 نمیکــــند کسی جرات به آشنایی ما

بغیر یار مرا حسن هر کی باد حرام
ببین به منــــصب تقوا و پارسایی ما

گدای کوی قـــناعت اگر شدم بد نیست
ز شاه دزد و دغل بهتر است گدایی ما

اگر زمام وطن دورم عیـــب من نکنید
هزار وصل نهانســـــــت در جدایی ما

رقیب را (ظفرا) طعـــــنه سار میگویم
که کور باد دو چشمت ز روشنایی ما

 نوشته نذیر ظفر ۱۵/۱۲/۰۶