آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

دردِ فـــــــــــــــــــــراق

 
دلم دیـــــــــــوانـهء هجـــــــرِی تـــــویا راست
به هجــــــــرانــــــت صنم د ل بی قـــرار است
 
مــــــــرَودور ازبــــــــرم ای دلـــــــرُبا یـــــم
برا هیـــــــــت نا زنــین چشم انتـــــظا راست
 
فگنــــــــــده اخگـــــــری عشقــت به جــــــا نم
وجــــــــودم مجمری فـــــرقـــت نــــــگا راست
 
سحــــــرکــــــرد م شـــــــــبم اندروصـــــا لـت
پی وصلــــــــت روزم چــــــون شا م تا راست
 
نگاه بــــــی وفــــــــای کــــــــــردی ورفـــــــتی
زجـــــــفا یـــــــت د لا قـلـــــــبم فــــــــگا راست
غمم هـــــــــردم که بس افـــــــــزون گشــــــته
لحـــــــظا ت زنـده گی بــــــس نا گــــــواراست
 
نــــی دوســـــتی همــــــد م ونی یا ردل جــــــــو
همــــــــــه دوســـت وحبیب پا درفـــــــــراراست
 
مبــــــــــتلایی غـــــــــم ودردِ فـــــــــــــــــرا قـم
خدا یا رنـــــــــج ومحنـــــــت بـــی شما ر است
 
نــدانــــــد راهـــی ســــــــــرمنــــــــزل (جوینده)
به صــــــــد رنــــــــج والم بـــس که دُ چا راست
 
 
امیرخان جوینده
جمعه 22/11/89
شهرکابل
ameerkhanjojnda@yahoo.comایمیل