آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

دردِ جدایی

بتاب ای ماه که خورشیدم دیگر نیست
ز یارِ بــیوفـــا هرگــــز خــــــبر نیست
 
بتاب ای مــــاه بســـی دلتنــگم امشـب
شــبِ تاریکِ هجـــرانم سـحــر نیسـت
 
شـــده چـــــندی ز دردِ افـــتراقـــــــش
به دل تاب و به چشــمانم بصـر نیست
 
شــده چــندی که حــتّی لحــــظۀِ هــــم
خــیال او مــــرا از ســــر بدَر نیســـت
 
ز هجـــرش بی قـــرار و تــلـخ کامـــم
دیگر این کـام را شیر و شکــر نیست
 
درخــــتی کاشــــتم بر دل ز عشـقــش
گمـــــانم این درخـتم را  ثمــــر نیست
 
دعــــا کـــــردم کــــه روزی او بــیاید
ولی هرگــــز او را اینــجا گـذر نیست
 
نمی دانــــم که قلـــبِ او ز سنــگسـت
ویا اصــلاً  دعــــایم کـــارگـر نیســـت
 
برو پیـــک صـــــــبا نـــزد نگـــــــارم
بگو این بیوفایی هـا هـــــــنر نیســت
 
  
عارف شریفی نژاد
شهر چغچران – غور
جوزا ١٣٩١