آرشیف

2017-12-26

afrotan

درباب یک نطق ویک خطبه !

وقتی وارد صفحه شطرنج شدی چه بخواهی وچه نخواهی تبدیل به "مهره" خواهی شد و "مهره" را نیزبا بسیار آسانی و وعده های سر خرمن  به بازی میگیرند ، افغانستان که ازدیر صفحه ای ازاین شطرنج شده ا ست و می بینیم که در این شطرنج زورمندان هرروز در گوشه ای و در خانه ای غوغاست هرجا قدرتی ، فرماندهی و آسب سواری است به تخت وتاز مشغول !اکنون مدتی است که برخلاف قواعد بازیی این شطرنج خونین هر قلدر و دیکتاتور وامپراطوری که مهره های از این صفحه سیاه شطرنج محسوب میشوند در گوشه ای و درمحضری بر مفاخِروفضائل جنایات بر قربانیان ومردم ستمدیده و مظلومی خطبه سرائی می فرمایند . اینجاست که میتوان به یک نقطه اساسی که اکثریتی از روشنفکران تقریبأ بیش ازچهار دهه در تاریخ افغانستان  به فراموشی سپرده اند عمیقأ مورد توجه قرار داد .
https://www.youtube.com/watch?v=UVvEYc4OFsA
از شما چه پنهان ازهمان روزیکه  که مرحوم محمد داؤد یکی از سرداران مغرور خانواده ء سلطنتی برای اشباع غریزه قدرت خویش ، گروهی از نظامیان پائین رتبه ای را که ماسوا از شمشیر وتفنگ و گلوله باترمنولوژی دیگری آشنائی نداشتند بصورت کرائی و مزد بگیربهره برد فاتحه تفکر تشکیلاتی به مثابه تنها  موتورحرکت های آزادی بخش ملی اعم از مذهبی و "غیر مذهبی   نیزدر یک هیاهوی فارغ از معنویت  خوانده شد و از همان روز به بعد قدرت های استعمارگربویژه  اتحاد جماهیر شوروی  سابق  که از بسیار قبل نسخه های به میعاد گذشته ای مانند اصول مقدماتی  فلسفه اثر ژرژپلستر ، اثارفلسفی و انقلابی  ولادمیر ایلیچ لنین و دیگر رهبران حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی با ترجمه زبان فارسی که نویسنده گان نامدار حزب توده ایران ان را ترجمه می نمودند

http://www.dailymotion.com/video/x6c6hqu

 
در دسترس اعضأ ورهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار میگرفتند . نباید تعجب کرد که در جغرافیای افغانستان ماهیت اندیشه وتفکر مخالفان اندیشه های مارکسیستی منجمله احزابی که دین مقدس اسلام را نقشه راه همه عصر ها ودر همه نسل ها معرفی میکردند  بهتر ازهواداران همکار  چپ مارکسیستی شان  نبوده است روی همین ملحوظ میتوان گفت که هردو جریان سیاسی از نگاه اندیشه یا موتور ی که بقأ و ادامه تاریخی نهضت های آزادی بخش و اصلاح طلبی را تضمین میکنند باهم چندان تفاؤتی نداشتند و در عصر حاضر نیز دو رویی یک سکه اند .

ادامه مطلب در اینجا