آرشیف

2015-2-6

Shahla Latifi

دختری بهار و بهشت

"ای دختری بهار و بهشت"

دختری بهار و بهشت از عطر گوید
عطرهای مست نسترن
شکوه گلشن 
عطر مست سیب با بوی سپید
عطر پرشوری جسم دلفریب
عطر غچي از شاخ نغز بید
عطر آهوی در دشت امید
عطر حس تشنه ای بر لب و روی
عطر شوق یک غرور بر سر و موی
عطر گلهای قناعت و سرور
عطر همآغوشی عشق با نور

شهلا لطیفی