آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

دانستـني ها: آيا ميدانستيد

آيا ميدانستيد كه تنها قسمت بدن که در آن خون جريان ندارد قرينه چــشم است.

آيا ميدانستيد که شيشه به ظـــاهـــر جامد بنظر ميرسد ولي در واقـــــــع مايعي است که بسـيــار کند حـرکت ميکـنـد.

آيا ميدانستيد كه بزرگترين فرودگاه ، فرودگاه بين المللي رياض در كشور عربستان است كـه در سال هشتاد و سه ميلادی با هزينه اي معادل دو ميليارد و يكصد ميليون پوند بمساحت دوصدو بيست وپنج كيلومتر مــــــربع ساخته شده.

آيا ميدانستيد كه ناخنهای دست چهار بــرابـر ، سريعتر از ناخن های پا رشد ميکنند

آيا ميدانستيد كه جنگ جهاني دوم خونين ترين جنگ بوده كه در آن حدوداً( پنجاه و شش ميليون نفر جان باختند).

آيا ميدانستيد که يك چهارم خـــاك روسيه در سال پوشيده از بـرف است.

آيا ميدانستيد که كـره مريخ با ســرعت 240 كيلومتر درساعت به دور خورشيد ميچرخد.

آيا ميدانستيد که گريه و خنده از يک قسمت مغز ناشي ميشوند و هر دو در حد متعادل در سلامتي انســان موثرند.

آيا ميدانستيد که شير گــــاو در بين ديگر پستانداران از نظـــر ترکيبي بيشتر به شير انســان نزديکتر است.

آيا ميدانستيد که دود تنباکو و سيگار حاوی بيش از چهار هـــزار نوع ماده شيميايي است که شمار زيـادی از آنها مواد محرک يا سمي و سرطان زا هستند.

آيا ميدانستيد خورشيد ستاره ایست که پنج ميليارد سال عـــمـــر دارد.

آيا ميدانستيد بزرگترين عامل چــربي خـون کشيدن سيگار ميباشد.

آيا ميدانستيد که عسل يک واژه عربي است و فارسي آن انگبين ميباشد.

آيا ميدانستيد که پوست سيب 5 بـرابـــر سيب ويتامين دارد.