آرشیف

2024-2-10

محمد آصف فقیری

دانایی و آگاهی

 

دانشگاه خالق دانایی در وجود دانشجو نیست٬ مدیریت اگاهی بروز یا منابع معتبر و استاتید و جان کلام دانشگاه روش تحقیق منظم برای سیر تا مرحله دانایی یا حکیم شدن است…..!

شرح مرزگذاری دقیق:

مدرک دکترای سقراط٬ افلاطون و یا ارسطو کجاست؟ البته بنیادگذار اکادمیک نه بگونه دانشگاه امروزی افلاطون بوده و همچنان نبی اکرم صلوات علیه در سواد دنیایی یعنی نوشتن و خواندن اُمی بودند. که آنچه بعد وحی از زبان مبارک شان بیرون شده را٬ اکنون متون قرآنی می گویم و ماقبل بیرون کردن وحی٬ در روح مبارک شان قرآن در نوشته به شکل دنیایی نبوده و یا اگر است در فزیک در کدام آرشیف موجود نیست. زیرا این میتافزیک هستی خودی انسانی خودت بوده٬ که درک آن عبارت می شود: ما…..

پس این جوهر عقل و روح ذات انسانی٬ محک دانایی عمیق تر از حواس٬ و دریافت آگاهی به دانایی جهت عقلانیت و گسترش روح منور و عقل منکشف می باشد. یعنی در قدم اول دانایی اینست: که بدانی برای چی آفریده شده هستی؟ و برای کمک این شناخت در أفغانستان٬ سیستم معارف بایست به کالج ارتقا کند.

بلوغ دانایی عبارت از مطالعه فعالیت روزانه می باشد که آب حیات حکیم می گردد. البته تخصص دانشگاهی فراتر از معنی سطحی آن دریک  رشته خاص اینست: که رشته را با حکمای پیشین و اکنون آن٬ تا به مرحله خلاقیت که: شناخت آسیب جامعه از دیدگاه علمی و تجویز کاربردی نماید. البته هر تحلیل علمی به معنی واقعی آن: محرکه و نیروی أراده محسوب می شود.

نعت:                                                            گرمی آغوشش!

اُمــی صـفت٬ اُم الــکتــابُ داری

مستغرق و مشهود٬ فیاض الهی

ابتـــــدائیـت انتهــــای آدمیســت

تاتار چیـن٬ کز بوی شما فانیسـت

گرمـــی آغوشت٬ رضـوانِ بنا کند

هجـر رویت٬ دوزخِ سوزان کــند

وصـل شمـا موت را٬ موت کــند

دم مسیح را٬ گــرمی احــیا دهـــد

فقیری هم جامی٬ کز شرب وصلت

به محراب نمازش٬ خمی ابرویت

 محمدآصف فقیری