آرشیف

2016-9-26

afrotan

دالـر درمانی یا جوشانده ای استخباراتی ؟

نگاه متفاوت به معادله صلح  !

پیوسته بگذشته بخش یکصدوسی ام

تاریخ چند دهه آخیرافغانستان با همه عظمتهای خیره کننده وویژه گیهای اعجاب انگیزش متأسفانه دارای یک نقص عمده بود که این عیب بزرگ برهمه دست آوردهای نسل مبارز افغانستان سنگینی میکند بدون تردید ما یعنی همه نیروها و کسانی که درسرزمین باستانی افغانستان عَلم مبارزه را بلندساخته بودیم و شعار آبادانی کشور را سرمیدادیم هیچگونه توجه به کرامت و حقوق خدا داد انسانی وبشری نداشته ایم  این بدین معناست که همه ما اعم از فعالان اندیشه های چپ که آثاری ازمارکسیسم و لنینیزم را از سرزمین های دیگری حاصل میکردیم وتلاش مینمودیم تا  در جغرافیای افغانستان آنرا با شیوه کارتونی و "نقل مطابق اصل" بنام دیکتاتوریی پرولتاریا تجربه نمائیم . طبیعی است که درچنین شرائط سنگواره ای و منجمد حاکم بر جامعه افغانی همه مخالفان اندیشه ها را به شکل خشونت آمیزی به قتل و نابودی محکوم مینمودیم ،

https://www.youtube.com/watch?v=455p6ogKIRU

 یکی ازعلت های اساسی شکست اندیشه های چپ نیز همانا توهم در شناخت هویت و مؤقیعت تاریخی  انسان  در هستی و نقش وی در ساختار تمدن بشری بوده که متأسفانه ما بجایی تن دادن به این واقیعت که انسان موجود خلاقی است که تولید اندیشه برای زندگی از فراؤرده های وی به شمارمی آید و در هر لحظه ای از زندگی به نوآوری های تازه دسترسی پیدامیکند .

 

ادامه مطلب در اینجا