آرشیف

2021-10-18

علم عبدالقدیر

داعش  در افغانستان باز تاب حضور لشکر فاطیمیون در عراق وشام است.

 

در مقدمه باید توضیح داد که بسیاری گرو های اسلامی در گوشه گوشه دنیا یک شعار مشترک دارند وآن اینکه حکومت از آن خداست وما من حیث مسلمانان ناب وخلیفه خدا در روی زمین حق حاکمیت در روی زمین را داریم .بر داشت وقرائت که اینها از دین واسلام دارند مبنای مشروعیت حکومت های اسلامی  را از لبه تیز شمشیر جهاد گران ، اسشهادیون وانتحاریون  میگیرند نه از رائی مردم .  .از آنجا ئیکه ما هیت نظام سیاسی ومبانی مشروعیت حکومت  نزد هر سه گروه غلبه وزور است. پس با وصف حضور واقتدار طالبان  حضور دو گروه داعش والقاعده که پایگاه اصلی شان خارج از مرز های افغانستان میباشد  در افغانستان بیهوده است چون طالب مطابق خواست وهدف آن عمل میکنند .واقعیت های پیچیده ومبهم ازین دست هر صاحب نظررا وا میدارد تا دلائل تا کید داعش والقاعده بر حضور در خاک افغانستان را بر رسی کند وبداند این دو گروه چه چیزی را بر بر سر وقد حکومت اسلامی اضافه میکنند که طالبان نکرده است.برای بر رسی ورسیدن به اصل مطلب نا گزیریم مشترکات وتفاوتهای این گروه هارا سنجش وبه مقایسه بنشینیم.

1-در عرصه سیاسی : طوریکه در مقدمه تذکر رفت این گروه ها حد اقل  شعار سیاسی بخاطر ایجاد پایه های حکومت اسلامی دیدگاه واحد دارند همه این گروه‌ها به دنبال ایجاد حکومت اسلامی در قالب‌های خلافت یا امارت هستند،امارت وخلافت که بزور وغلبه بدست میاید وبعد سران قبایل وبزرگان قوم زیر سایه همان شمشیر بنام بیعت به امیر ویا خلیفه رائی میدهند هرکس رائی نداد کربلا در انتظارش خواهد بود. .این گروه ها هم میدانند حکومت ها باید از طرف نما یندگان مردم تا ئید شود اما با آزادی عمل رائی دهنگان مخالف اند

2- در حوزه ظهور وتولد: این ها از رهگذر دلائل ظهور ومحل وزمان ظهور با هم اختلاف دارند اما انگیزه های تولد خالی از شباهت نیست.چون محرومیت ، استبداد وظلم گروهی را مجبوربه قیام میسازد.

زمان ظهورالقاعده سال های دهه شصت خورشیدی در زمان شکل گیری اقتدار مجاهدین أفغان در پاکستان بود  دلیل ظهور هرچه باشد بهانه شان کمک به م وهمکاری به مردم فلسطین بود .در آن زمان عبدالله عزام واسامه بن لادن که در جلب وتوزیع کمک های امریکا وعربها به مجاهدین نقش داشتند در پاکستان به فکر کمک به فلسطینیان شدند گروه القاعده را پایه گزاری وآنرا با مجاهدین افغان پیوند دادند  برای عربها در داخل پاکستان وأفغانستان پایگاه وسنگر ساختند ، عربهارا به کمک مجاهدین أفغان فرا خواندند ، عربهای جوان وزیر دارگریخته از کشور های مختلف به پاکستان میآمدند ومورد احترام مجاهدین قرار میگرفتند واز همین پول کمک برای خود آدرس ساختند  در کنار ان اسامه ملیونر به شیخ مذهبی ورهبر سیاسی تبدیل شد.

زمان ومکان ودلیل ظهور طالبان : دلیل ظهور طالبان  به فساد گسترده وانارشیزم گروه های متفرق مجاهدین بر میگردد که قادر به ساختن حکومت نشدند ، نه قانون اساسی داشتند نه حکومت ونه هم منابع مالی .به استثنائی کابل گروپ های مسلح در ولایات بنام حکومت مردم را چور وچپاول میکردند با راهگیری وقطاع الطریقی وتجاوز بر جال ومال وناموس مردم نفرت آفرینی کردند واین امر باعث شد تا در اولئل سال 1373 خورشیدی  گروه کوچک طالبان در مسیر جاده سپین بولدک قندهار ظهور کند ومورد حمایت مردم مظلوم قرار گیرد.طالبان از بقایا ی گروه های مجاهدین بودند غالبا از حزب حرکت انقلاب  مولوی محمد نبی محمدی وحزب اسلامی مولوی یونس خالص .اینها أصول ومرامنامه مدون نداشتند فقط جنگ بخاطر پاکسازی راه ها وبعد شهر های أفغانستان ..درروز های اول به فکر حکومت کردن نبودند اما بعد از گسترش ساحه نفوذ شان در جنوب غرب أفغانستان به فکر سقوط کابل واقامه حکومت بنام امارت اسلامی شدند.

داعش:  محل زایش وتولد داعش عراق وسوریه است.درست زمانی که امریکا بر عراق حمله کرد وروحانیت  مذهبی تشیع ایران وعراق در کنار آمریکا پا بر گلوی حامیان سنی مذهب صدام گذاشتند و ایشان با ایشان فشار مشترک بالون را منفجر ساختند که از درونش داعش بوجود آمد..در همان زمان بهار عربی آغاز شد ومردم سوریه علیه استبداد بشار اسد دست به مظاهره زدند اما  جمهوری اسلامی بخاطر دفاع از تشیع هم به عراق وسوریه نیرو فرستاد  .در حالیکه با امریکا دشمنی داشتند اما بخاطر فشردن گلوی سنی ها نیرو قدس سپاه پاسداران ایران به فر ماندهی قاسم سلیمانی  با امریکائی ها سنگر مشترک گرفتند تا توانستند طرفداران سنی مذهب صدام بعثی را کشتند وبستند وزندانی ساختند تا اینکه پارچه های ارتش فراری صدام حسین وسنی های مظلوم سوریه در کوه ها ودره های بین سوریه وعراق یک کتله مشترک ساختند بنام داعش یعنی دولت اسلامی مشترک در عراق وسوریه.یعنی همین محدودۀ جغرافیائی اما بخاطر پیشروی های سریع وحیرت انگیز این گروه در شهر های عراق وسوریه در أفغانستان عاطفی طرفداران زیاد پیدا کرد که گویا خلافت اسلامی در سراسر جهان در حال پیروزی است.در حال که داعش حوزه جغرافیائی عراق وشام را تداعی میکند اما عملا در سائر کشور های آسیائی وافریقائی رشد کرده است.

تفاوت های  این سه گروه در چیست؟ تفاوت ها از رهگذر بر نامه وشیوه عملکرد تفاوت های دارند اما بارز ترین تفاوت در حوزه پلان ، برنامه وکار شان بر میگیردد مثلا. القاعده،  حکومت اسلامی را به‌عنوان قاعده حکومتی برای جهان تعریف می‌کند. داعش در جغرافیائی محدود تر اول عراق وشام وحالا برخی کشور های آسیائی وافریقائی فعالیت دارد.اما ظالبان حوزه فعالیت وعملکرد شان تا هنوز أفغانستان است . اما از رهگذر ما هیتی اینگونه تعریف میشوند. القاعده غالبا یک گروه سیاسی نظامی است چنانچه  طالبان گروه  غالبا مذهبی، قومی نظامی وداعش هم  گروه به شدت مذهبی نظامی است ..این سه گروه درعین اختلاف مشترکات بنام نظامی گری دارند. اما از لحاظ کیفی  ویا چگونگی عملکرد متفاوت اند. القاعده أهدافش را در اروپا وامریکا  وقسما در کشور هائیکه منافع آمریکارا ضربه زند مشخص میسازد، أهداف داعش  از رهگذر مذهبی کاملا ضد تشیع واز رهگذر سیاسی پاسخ  به عملکردی است که امریکا ئیها ومتحدین شان علیه این گروه بنام سنی های حامی صدام حسین انجام داده اند. اما طالبان در جغرافیائی أفغانستان محدود تر بنام أفغانستان  به شکست رقبائی قومی و رسیدن قدرت فکر میکنند وسیله وابزار همه این گروه ها اسلام است.هرسه گروه بخاطر مشروعیت عملکرد شان از پرده اسلام استفاده میکنند.

داعش عراق شام چرا در أفغانستان؟  داعش گروه سیاسی نیست یک کتله نظامی خشمگین عقده مند وانتقامجوست  که اخیرا  أهدافش را از عراق تا خراسان مشخص کرده یعنی  از عراق تا ایران وأفغانستان  ودرین اعلان مستقیما تشیع را هدف قرار داده است.بعضی فکر میکنند داعش از عراق  در أفغانستان چه میخواهد؟. پاسخ این سوال خیلی روشن است اگر از زبان داعشی ها یا سنی های عراق وسوریه بگو ئیم. آنها هم همین سوال را دارند که چرا مردمان شیعه مذهب أفغانستان در چوکات لشکر فاطمیون به فرمان نیرو قدس سپاه پاسداران  به جنگ مردم عراق وسوریه میروند اگر روز ما توان داشته باشیم همین کار را میکنیم.

روابط طالبان با القاعده یک رابطه تاریخی است  زما نیکه طالبان به کمک های اسامه نیاز داشتند واسامه هم به حمایت طالبان نیاز داشت .طالبان بخاطر اسامه حتی حکومت شانرا از دست دادند.پس دوستی بین طالبان والقاعده از نوع تعهد ووفاداری است که در همه سطوح ودر همه نقاط دنیا با هم رابطه دارند.مبالغه نخواهد بود اگر بگو ئیم رابطه طالبان والقاعده پیمان خون است که طالبان بخاطر نجات اسامه رهبر القاعده داده اند.

در پایان باید نگاشت که داعش در أفغانستان بازتاپ حضو لشکر فاطمیون  أفغانستان در سوریه وعراق است .لشکری که  حضور وعملکرد شان در عراق وسوریه خشم داعش را بر انگیخته ،.شایعه هم همین است که لشکر فاطمیون أفغانستان شاخه از نیرو قدس سپاه پاسداران ایران است که درپاکسازی مذهبی در شهر های عراق وسوریه نقش دارند بسیاری مردم عراق را در دهات بنام داعش به کوچ اجباری مجبور کرده اند وتقریبا همه هستی ودارائی مردم را گرفته اند.پس داعش یک نیرو عقده وانتقام است .نه  حکومت سازی و راه اندازی خلافت اسلامی.