آرشیف

2022-12-15

علم عبدالقدیر

داعش  افغانستان( شاخه خراسان)

 

 

در مقدمه باید  اذعان  شود که طالبان به انتحار من حیث یک عمل شرعی مشروعیت ووجا هت داده اند که احتمالا من حیث یک پدیده شوم و حولناک در منطقه گسترش یافته سر انجام  دامن خود شانرا خواهد گرفت.ترزیق وتنسیخ پیچکاری انتحار واستشهاد در مغز وروح جوانان نو باور وافراطی عقیده وفر هنگ خشونت را بطورعام  در بین طبقه کم سواد واحساسی ترویج میکند وذهنیت هارا مسموم وبرخی را برای کشتن خود ودیگران با شنا دردریای خون تا رسیدن به ساحل بهشت خیالی خود شان  تشویق میکند که برای اسلام ومسلمانان وحتی تمام انسانهای روی زمین خیلی زیانبار وخطر ناک است.با ملاحظه عملیات انتحاری در گوشه های کابل وبرخی شهر های دیگرافغانستان واخیرهوتل چینائی ها دانسته میشود که سرانجام طالبان قربانی این فر هنگ کشنده وزهر آگین خواهند بود.سراج الدین حقانی وزیر داخله حکومت مؤقت طالبان که پیروزی خودرا از برکت خون هزاران استشهادی انتحاری بر شمرد شادید روزی در جال انتحار حریفان خود در آید چون انتحاریون مال شخصی یک گروه نیست انتحاریون غالبا خریده میشوند.

داعش افغانستان در کجاست: داعش در افغانستان اصلا محل برای اعراب ندارد معنی هم ندارد چون جوهر واصل داعش را گروه های  سنی مذهب افراطی ومظلوم  سوریه وحامیان سنی مذهب صدام حسین محکوم در عراق بودند  که  با ظلم وتبعیض امریکا واتحاد ایران مواجه شدند ودربرابر ظلم واستبداد مشترک امریکا وایران درعراق وسوریه شکل گرفت واعمال خشونت آمیز شبیه اعمال امریکا وایران در عراق وسوریه انجام دادند  ومربوط به تحولات ومعادلات عراق وسوریه اند که بعد از حمله 2003 امریکا به عراق وقیام های مردمی بنام بهارعربی در سوریه گسترش یافت واما  داعش شاخه خراسان یا داعش افغانستان که بخاطر رقم زدن حوادث  افغانستان با خون وخاکستر بنام داعش شاخه خرا سان نامگذاری شده همان گرگ های خاکستری زیر پرده استخبارات منطقه وجهان است که  اجیر میشوند وهر وقت خواسته باشند بخاطر تهدید مخالفین سیاسی وحتی تهدید تا نابودی حکومتها ازآن استفاده میکنند.

نقش کلیمه داعش حکومت های حامد کرزی واشرف غنی: طوری که قبلا گفته شد داعش من حیث یک ساختار هدفمند در افغانستان وجود ندارد اما من حیث وسیله ارعاب وسر کوب از طرف حاکمان منفور ولی پولدار مورد استفاده قرار میگیرد مانند استفاده حامد کرزی واشرف غنی از گروه های اجیر انتحاری در بدل پول های باد آورده شده وبی حساب امریکا وجامعه جهانی جهت نا بودی مخالفین وحریفان سیاسی شان.  حکومت های حامد کرزی واشرف غنی که تحت حمایت امریکا بودند با اجیر کردن وخریدن افراد محتاج ونیاز مند افراد واحزاب سیاسی خودرا به وسیله داعش نا بود میکردند رءوسای امنیت ملی این حکومتها همه در راه اندازی این جریان دست داشته اند. حامد کرزی بیشتر از همه  ازنام داعش علیه شخصیت ها ومخالفین خود ازین پدیده استفاده کرد.اگر کسی مشکوک میشد با زیرکی میگفت خبر دارم امریکا پشت این قضیه است .البته درست میگفت حامد کرزی اول مشاورین امریکا ذهنیت میداد که اینها خطر ناک اند وباید از سر راه بر داشته شوند..اشرف غنی هم همین کار را میکرد.فکر کنم به مثال نیاز نباشد چون حامد کرزی از مصطفی کاظمی واستاد ربانی شروع کرد وبعد تا داود وسیدخیلی وزرین خان وده ها تن دیگر به عنیتن تر تیب مظاهرات را توسط انتحاریون بخاک وخون کشید .

اشرف غنی نیز مانند کرزی از دساتیر حنیف اتمر ومعصوم استانیکزی دو مغز متفکر ترور وانتحار بخاطر نابودی مخالفین از انتحاریون استفاده میکرد وبعدا به همان دفتری که پاکستان وامریکا پول میداد اینها هم پول میدادند  تا اعلان کند من حیث داعش مسئولیت را به عهده بگیرند .تا هنوز که هنوز است هیچ دفتر ورهبر محسوس ومشهود از داعش در منطقه وجود ندارد.

اشرف غنی نیز تظاهرات مسالمت آمیز احزاب ونهاد های سیاسی را با انجام حملات انتحاری بنام داعش نا بود کرده است.طراح اصلی تر بیه انتحاریون با داشتن لقب داعش شخص بنام حنیف اتمر بود .او شخصا به یکی از دوستانم گفته بود  با ما کار کن واز مخالفین خود نترس برایت نفر میدهم که آنهارا با یک حمله انتحاری نا بود کنی ما ازین رهگذر غنی هستیم.  حنیف اتمر هر چند در اواخر اکت مخالفت میکرد اما مغز متفکر حامد کرزی واشرف غنی بود هر چند در ظاهر اکت مخالفت میکرد اما چنین نبود .حامد کرزی واشرف غنی همه مخالفین سیاسی خودرا  با حمله انتحاری نابود کردند ونامش را حمله داعش گذاشتند این مسئله تا حدی وضاحت داشت که احزاب وگروه های سیاسی ومدنی جرأت بر گزاری یک مظاهره واجتماع را نداشتند چون میدانستند انتحاریون حامد کرزی واشرف غنی در کمین اند سر نوشت همه با سر نوشت جنبش روشنائی گرفتار میشوند حتی در بین اجتماع صد نفری یک حمله انتحاری صورت میگرفت. جنبش علم وتمدن هزاره را نیز با همین ابزار خفه میکردند.

داعش وامارت اسلامی : امارت اسلامی طالبان انتحار را یک امر شرعی وعامل آنرا مستحق بهشت میداند اما متاسفانه  امارت اسلامی طالبان هم  مخالفین خود وحتی ملا ها، خحطباء  وروحا نیون مخالف خودرا به همین شیوه در مساجد نا بود میکنند وعامل را داعش معرفی میکنند وجنبش علم پرور هزاره مانند دوره حامد کرزی واشرف غنی مورد حمله قرار میگیرد.لذا داعش یک شرکت فروش انتحاریون است که یک صفحه انترنتی دارد وهر مشتری که افرادش را بکار اندازد مسئولیت را بدوش میگیرد. لذا گفته میتوانیم که داعش در افغانستان شرکت سهامی اربابان قدرت است که کشور های جهان ومنطقه نیز حین ضرورت در تقویت آن سهم دارد وهرکس به اندازه ضرورت وثروت خود از آن استفاده میکند.

حمله داعش بر مهمان خانه چینائیها در کابل  کار کی بود؟ اگر تحولات سیاسی وامنیتی را در منطقه زیر ذره بین داشته باشید به درستی هم آهنگی ارتباط بین تون صدای سیاسیون و صدای انفجار انتحاریون  را در میابید به همان اندازه که تون ویا صدای سیاسیون بلند میشود به همان تناسب  صدای انفجار انتحاریون را در پی دارد. در هفته های قبل در گیری های مرزی  با حملات طالبان در مناطق مرزی در ولسوالی دند پتان پکتیا  وتیر اندازی های متقابل در مرز سپین بولدک قندهارصدای مقا مات پاکستان را بلند کرد که نخست  مسدودیت جاده بین سپین بولدک وچمن وسپس دند پتان وغلام خانی پاکستان را در مرز پکتیا را در پی داشت متعاقبا حمله بالای سفارت روس من حیث یک تکانه گوش هارا بیدار کرد که روسیه با همه حمایت ظاهری که از طالبان دارد شاید بستره خودرا جمع کند وبرود ، سیاسیون به این اکتفا نکردند تا جا ئیکه نخست وزیر پاکستان گفت افغانستان مقر تر ورستهاست وطالبان باید آنهارا مهار کنند وجامعه جهانی هم مسئولیت خودرا درین زمینه درک کنند که با واکنش منفی طالبان مواجه شد اما این صدا بار بار تکرار شد  تا اینکه  تکرار حوادث مرزی وبی فایده بودن ملاقاتهای سیاسیون  واعلان ختم آتش بس از طرف طالبان پاکستان که مقر فرماندهی شان در کابل است شعله ورشدن آتش انتحار را پیش انداخت اینبار  چینی ها ویا علاقمندان سرمایه گزاری به افغانستان را هدف گرفت این حمله که پیامد منفی شدید در روابط طالبان با کشور های حامی آن دارد تفسیر ضرب المثل سواره را بزرن که پیاده سر جایش بنشیند هست.حالا با رفتن چینی ها از کابل اشتیاق سائر کشور های همسایه مانند ازبکستان وتر کمنستان منفی صفر شده است واحتمالا در مورد تجارت وبرق صادراتی خویش با ادارۀ طالبان تجدید نظر کنند.

شبهات حمله به هوتل چینائیها:حکله انتحاری بالای مهمانان خارجی در هوتل موسوم به چینائی ها روز دوشنبه  12 دیسیمبر  رأس ساعت 4 عصر صورت گرفت  در ساعات اولین نیرو های امنیتی حاضر در صحنه گفتند ما از ورود انتحاریون خبر شدیم وخودرا عاجل به منطقه رساندیم .درین حادثه سه تن انتحاری کشته شده ودو تن چینائی که خودرا از منزل بلند انداخته اند زخمی اند.اما شفاخانه ایمر جنسی مقیم کابل در ساعات نخستین حمله از آوردن سه مرده و17 زخمی به شفاخانه خبر دادند اما درروز دوم در گزارش زنده عمران رحیمی که  از داخل هوتل گزارش داده شد  نیرو های امنیتی حاضر گفتند دو انتحاری دو هفته قبل من حیث مسافر ویا مهمان در هوتل زندگی میکردند وسلاح ومهمات ومواد انفجاری را به اطاق های خود انتقال داده بودند که هردو درمنزل های دو وشش خودرا منفجر کرده بودند واطاق های سوخته با خون وگوشت انتحاریون آلوده بود.این تفاوت گزارش بیانگر آن است که ابعاد قضیه گسترده تر ازین است که رسانه های وابسته به طالبان  گزارش داده بودند .ویرانی وخرابی وحجم تیر اندازی وانفجار حکایت از تلفات زیاد داشت.واینکه دوتن بنام داعش تا جکستان عامل انتحار بوده زنگ خطری است که بگوش تا جکستان وکشور های آسیائی میانه نواخته شده است.تا در روابط خود با طالبان شتاب بخرچ ندهند.

اینکه پشت این قضیه کی بود وچرا چنین شد؟ باید گفت که توجیه فر هنگ انتحار بنام استشهاد از طرف طالبان دلیل اصلی گسترش فعالیت های انتحاری در افغانستان است، ثانیا عمق استراتیژی پاکستان که تشنه بی ثباتی افغانستان است  با بدست داشتن بهانه های مرزی وجود این عامل را تقویت میکند.سوم اگر استخبارات امریکا را دررأس این همه بر نامه ها قرار دهیم که گویا  حضور چین وایران وروس هارا در افغانستان تحمل نمیکند باز هم امریکا بدون همکاری وهمراهی پاکستان در منطقه مؤفق نیست بازهم عامل مباشر پاکستان است. امریکا حضور چین وروس وایران را من حیث دوستان وحامیان طالبان تحمل کرده نمیتواند پاکستان هم طرفدار افغانستان با ثبات ومقتدر نیست لذا أهداف ومنافع مشترک امریکا وپاکستان دلیل اصلی بی ثباتی افغانستان است.