آرشیف

2014-12-26

جنرال عبدالظاهر ظهوری

دارا لمــعلمین عا لی درولا یت غور

 

ولایت با ستانی غو ر که د رمحو ر جغرا فیا ی و  معبر حو ا دث تا ریخی سر ز مین ما قرار دا شته استّ ، با و جو د پیشینه  ها ی پر با ر فرهنگی و مردما ن علم دو ست و با شها مت ا ن پیو سته در ردیف محرو م ترین منا طق افغا نستا ن قرا ر دا  د ه شد ه  است .  مردم این ولایت که تا هم اکنو ن از ابتد ائی ترین حقو ق و نیا زها ی ا نسا نی که در عقب ما ند ه ترین منا طق د یگر جها ن مسُلۀ حل شد ه و امر عا  دی پندا شته میشو د ،محروم ا ند. دستر سی به آ ب اشا مید نی صحیح ، برق، امکا نا ت ترا نسپو ر تی  ، خدمات صحی ، تعلیم و تر بیه وغیره خد ما ت عمو می تا اکنو ن جز ُء رویا ها ی ا ین مردم میبا شد.

 درحا لیکه با اغتنا م از فر صت سلا م ها ی خو د را خدمت خو ا نند ه گا ن سا یت انتر نتی جا م غو ر، بخصو ص استا دا ن عا لیقدر ، روشنفکرا ن ر سا لتمند ،محصلین ،متعلمین و تما م مردم شر یف ا زا ده و محرو م و لا یت غو ر تقدیم میکنم ، اضا فه مینما یم که من به عنو ا ن یک فر ز ند همین سر زمین ا نقدر با شرا یطه تحمیل شد ه بر ا ن عا دت کر د ه ام که تاُسیس و ا غاذ بکا ر یک د ار ا لمعلمین در ا و ل ا سد سا ل جا ر ی در ین و لا یت ، برا یم تعجب ا و ر بو د. راستی خیلی خوش شدم.

به هر صو ر ت، حا لا  که نیا ز جد ی مر د ما ن علم پرو ر این منطقه  با تدا ر کا ت منطقو ی حا کمیت مو جو د تصا دف کر د ه و به یک مو سسه عا لی تحصیلی در ا ن تبد یل شد ه است   ،  تا ُسیس ا نرا  بفا ل نیک گر فته و به همو طنا ن خو د تبر یک میگویم.

مسلما ایجا د این مو سسه در نقش علمی و تحصیلی ا ن در جهت تر  بیت نسل ایند ه سا زا ن جو ا ن چه پسرو دختر با رو حیه علم دو ستی ، ازا د  ه گی و عشق و ر ز ی به صلحی عا دلا نه و و ا قعی میبا شد که انا ن خود د ر تر بیت سا لم فر ز ند ا ن ا ین و لایت نقش ا نسا نی خود را ا یفا خو ا هند کر د.  ایجا د مو سسا ت تعلیمی ، تحصیلی و تحقیقی در شرا یطه که جنگ ظا لما نه و خانمان سوز همه رو ز ه ا ز مرد م گریسنه و نیمه جا ن ما د ها قر با نی میگیرد ، اثرات طبعی ا ین جنگ ما نند :  بیکا ر ی رو به تزا ید ، گرا نی سر سا م ا و ر ، فسا د ا دا ر ی ا فسا ر گسیخته ، گسترش همه گیر تگد ی و مصا یب د یگر ی اجتما عی به فکتو ر ها ی تحمیلی و ا قعی تر از تعلیم و تحصیل  تبدیل شد ه ا ند.

همین فقر و حشت نا ک ما د ی و معنو ی  ز ند ه گی را  با تما م ز یبا ی ها یش برا ی عد ۀ ز  یا د ی از مرد م ما چنا ن هیچ و پو چ سا خته است که ا ز فا صله نا چیز ا ن با مر گ به سا د ه گی گذشته ، به هد ف نجا ت خو د و یا حد ا قل کمک به چند عضو د یگر خا نو ا د ه خو یش ، به منبع مو ا د سو خت عملیا ت انتحا ر ی پیو سته و قر با نی طرا حی ها ی جنا یت کا را نه ا ی  د ستگا ه ها ی ا د م کش استخبا را تی متجا و زین خا رجی میشو ند

ا ین  شمه مؤجز ز ند ه گی جا ر ی در کشو ر  ، با ا نکه در ینجا خو د مو ضو ع ا صلی بحث نیست و لی تو جه به ا نها ر سا لت جد ی د یگر ی را نیز پیش پا ی ما قرا ر مید هد که عبا رت ا ز تا ُمین کمک ها ی همه  جا نبه به مو سسا ت تعلیمی و تحصیلی ما نند د ا را لمعلمین فو ق الذ کر میبا شد. چه ز ما نیکه به بو د جه و مصا رفات عرصه های مختلف اجتما عی نظر ا ند ا  زیم ، عد م تنا سب ا رقا م ، ما نند تخصیص مبا لغ بیشتر ا زهز ا ر برا بر عر صه تعلیم و تر بیه برا ی سا ز ما ن د هی عملیا ت جنگی و تر و رستی ، عدم طبیعی بو د ن جر یا ن و ا قعی تعلیمی و تحصیلی کشو ر ما را  مسجل میکند. نبو د ن مو ا د در سی ما نند  :  کتاب،قلم، کتا بچه ، لا بر ا تواردر سی، کمپیوتر ، کتا بخا نه وانترنیت کمبو داستا د ا ن مسلکی و مجر ب ، عد م ا ما د ه گی جسمی و رو ا نی شا گر د ا ن و استا د ا ن برا ی حضو ر پیشبر د درس و صد ها مشکل لا ینحل د یگر در مکا تب و مو سسا ت تحصیلی کشو ر که ریشه ها ی با لا ی و بیرو نی د ا ر د ، واگر دولت توجه نکند وما دست به هم ندهیم این حالت دا رالمعلمین غو ر را نیز به ا سمی بی مسمأ وفا  قد کیفیت تبد یل خو ا هد کرد که فقطه لست شهکا ری ها ی و ا هی با زیگر ا ن با ارقا م عو ا م فر یبا نه را  پر کند و بس .از ینجا ست که ر سا لت مسا عد ت و سهمگیری همه همو طنا ن  معا رف پر و ر ما بخصو ص خو ا هر ا  ن و برا درا ن غو ر ی ، چه سا کن د ا خل و یا مقیم خا رج از کشو ر ا ند ، نقش پر رنگ تر ی می یا بدیعنی تهیه و ارسا ل لو ا  زم و مو ا د ممد درسی ،تاُ مین کمک ها ی مستقیم پو لی به استا دا ن شاگردان  و ارا کین دیگر آن با یک سا زما ن د هی دقیق مو ُثر و حتی حضو ر یا فتن مستقیم ا سا تید و کا رشنا سا ن عر صه ها ی علمی در ا  ن جا ا ز مسا یل مهم و مبرم لا زمه ی تدا و م فعا لیت و مو ُثریت و ا قعی ا ین مو سسه علمی میبا شد. من با تاُیید کا مل همه طر ح ها و پشنها د ا ت همو طنا ن د ر ین ر ا ستا مو ا فق بو د ه و سهم گیر ی مشخص و مد ا و م خو د م را ا ز طر یق سا یت و زین ا نتر نتی جا م غو ر بد و ستا ن گزار ش خو ا هم دا د.وامید وارم نام همه هموطنان در لست مساعدت کنندگان به معارف غور باشد. واسلام