آرشیف

2017-1-26

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

دادستان مانرا، از ما نگیرید!

امروز تظاهرات وسیع و گسترده ای از طرف داران و هوا خواهانِ داد ستان میرویس خادم رییس استیناف ولایت غور، به خیابان ها به حرکت مدنی پرداختند و حمایت شانرا از میرویس خادم اعلام کردند.
مظاهره کننده گان از دادستان کل کشور احترامانه تقاضا به عمل آوردند تا از سبک دوشی این دادستان جوان؛ دادستانیکه توانسته خلاف کاری ها را به صفر پایان بیاورد و همه کار های دادستانی را محول نماید به قوانین کشور. که همچو دادستان جوان، دادستان قانون گرا و عدالت پسند تا هنوز در ولایت غور بی نظیر بوده. امید واریم از سبک دوشی و تبدیلی جناب خادم صرف نظر فرمایند.
ما به همچون دادستان عدالت گرا در شرایط کنونی غور، که دور از تمدن و دید مقامات ذیصلاح کشور قرار داریم، توانایی مان را امید واریم زا ما نگیرند.

یعقوبیان فیروزکوهی