آرشیف

2018-1-4

وحید تاجیک

خیزش بزرگ‌

 

ما در آستانه خیزش بزرگ قرار گرفته ایم که «عطا محمد نور» آن را رهبری می کند. این مقاومت توان ونیروی خود را از بی عدالتی، جنایت، سرکوب و خواست های منکوب شد که طی صد سال و اندی  گذشته توسط جانی ترین جنایت کاران تاریخ و حکومت های سیاه قبیله محوربر مردم اعمال شده است می گیرد. این خیزش از نیروی لازم  برای دست یافتن به ناممکن‌‌ها (عدالت – برابری) برخوردار است. لازمه این کار البته آن است که لگد مال شده گان و ستم دیده گان که نیروی محرکه اصلی این جریان را تشکیل می دهند، نسبت به بی عدالتی – نا برابری موجود در کشور روشن و آگاه گردند. آرزوها و خواستهای پایه ای شان نباید با توهمات واهی ( برادری دینی – وحدت ملی) به قمار گرفته شود. رهبریت باید از قدرت تحلیل شرایط، شناخت لازم از دشمن، پاک دامن و باور به عدالت و برابری داشته باشد. از طرفی برای استاد – عطامحمد نور – بعنوان رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و رهبر این مقاومت لازم است تا یک جراحی بزرگ در سامانه سیاسی جمعیت اسلامی  و ایجاد تغییراتی رادیکال در ساختار فرماندهی آن به وجود آورد، چون با این رهبریت محافظه کار کاری از پیش نخواهد رفت.

اینکه آیا این جنبش و مقاومت عدالت خوا  قادر به انجام این کار شگرف خواهند شد یا نه، به این مربوط است که، ذهنیت تاریخی و سنگ شده  مان را باید  پالایش داده و از سپهر سیاسی – فکری مان ازلی وابدی وقدیمی خواندن نام «افغانستان،حکومت مرکزی،اکثریت پشتون و  خط مرزی دیورند» را با یَد بیضا حقیقت و واقعیت بایست کنار زد، چون هیچ یک از این ها مقدس ازلی وآمد از آسمان نیست و لازم به تغییراست.

برگزیدگان  استعمار جدید را که پشت گر م به قدرت های بیرونی اند باید از رأس «ساختار هرمی شکل قدرت» بزیر کشید واین «تمرکز قدرت» را بایستی شکست و خورد نمود.