آرشیف

2016-5-3

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

خیر و شر از جــانب اوست !

خیر و شر از جانب اوست !

خیر و شر از جانب اوست !

آری ، به اثر باران سنگین 13/02/1395 سیل خشمگینِ از دامنه های سیاه کوه دهکده ی کندیوال را سخت به تهدید گرفت و خانه ها ، اموال منقول و غیرمنقول را با خود سیل آسا به پنجه گرفت و با خود حمل کرد.
نمیدانیم که به کدام صخره یا گردابی فرو خواهد برد ، تنها چیزی را که به اهل این دهکده گذاشت دیشب را به مساجد جاه نداشتند، بخسپند.
خدایی را سپاسگذاریم که مردمان هوشیار آن دهکده ویژه دهکده ی آباد ، دهکده ی مملو از محبتِ ته تیل را ویران و مردمان هوشیارش کوشیدند تا انسان ها را ازین صحنه ی وحشتناک به سلامتی بیرون برند.
اکنون آنهایند و یاس و ناامیدی ، دهکده ی ته تیل حیات رفاه را داشتند سپری مینمودند. خیلی متاسفیم که در کمتر از یک ساعت همه هستی آن دهکده ی کوچک و رفاه را اکنون در ته تیل کندیوال نداریم.
به حکومت محلی غور ویژه خیراندیشان شهر فیروزکوه صدا بلند مینماییم. روا ندارند تا این مردمان صاحب شرف ، صاحب عزت ، صاحب رفاه در بیخانگی و خانه بدوشی حیات به سر برند. من با خانواده های ته تیل کندیوال از نزدیک آشنا بودم و سر خوان با حرمت ایشان ، خوانده و ناخوانده شب زنده داری ها نموده ام و کباب های بره شب ، چوپان مابانه به سیخ میکشیده ی و صرف میکردیم بدون اینکه از رییس خانواده مصلحت بطلبیم.

باسپاس و ارادت
ح. یعقوبیان فیروزکوهی
باشنده شهر فیروزکوه