آرشیف

2021-11-7

عثمان نجیب

خیانت و فرار دو  احمدزی تفاوت ها و مشابهت ها :

فراریان: دکتر نجیب و اشرف‌غنی

بحث ما بالای اشخاص است نه اقوام

تاریخ عجب رونمایی ها دارد، وقتی حالات در حال گذر کشور را از رسانه های دیداری دیدم و از شنیداری شنیدم به یادم آمد کهاواخر دهه‌ی شصت و شروع دهه‌ی هفتاد افغانستان در کدام مرحله قرار داشت. من این جا کوتاه بحثی را تقدیم تان می‌کنم با دوتفاوت زمانی.

من زمان  فرار شادروان دکتر نجیب احمدزی در کابل و شامل انتقال نظام و آخرین فرد هم‌رکاب  شادروان استاد عظیمی صاحببودم.

مبدا‌ء فرار ها:

ارگ ریاست جمهوری‌ افغانستان.

ذرایع فرار:

عمل‌کردن دکتر نجیب احمدزی در یک اقدام بی‌سنجش و

فرار ناکامزمینی منتج به نوعی‌ دست‌گیری و بعد ها

اعدام با شکنجه وفضیحت.

اقدام فرار دکتر!؟ اشرف‌غنی احمدزی با چرخ‌بال‌ها از

داخل ارگ و‌بدون دغدغه و مؤفقانه.

نتیجه‌ی فرار ها:

نمایش ناکامی‌های استخباراتی شادروان دکتر نجیب که منتج بهاعدام خود شان و برادر شان.

نمایش پخته‌گی نشانه‌های استخباراتی اشرف‌غنی

احمدزی کهظاهراً جهان را شگفت زده ساخت.

تفاوت برخورد های قومی:

دکتر نجیب را قوم خودشان و اعتماد به پشتون خود‌

شان‌ درجوخه‌ی‌اعدام طالبان سپرد که نقش توخی ‌و

جبسر هم در آن بیاثر نه بوده است. دکتر!؟ اشرف غنی

را قوم خودش حمایت‌کرد وهم‌چنان مقربین دربار او مثل محب و فضلی و مرتضوی برایشحاضر به جان‌دادن

شدند.

مجری‌ های هر دو برنامه‌ی فرار:

برخلاف ادعا ها من مجری هر دو فرار استخبارات منطقه تحترهبری KGB و در برنامه‌ی فرار غنی دست شخص

پوتین و نبوغاستخباراتی او را می‌دانم. البته که انگلیس و آمریکا و چین هم بهآن موافق بودند.

چرایی به شهادت رسانیدن و زنده گذاشتن احمدزی ها و زنده ماندنشادروان دکتر نجیب خطر برآیند فعل و

انفعالاتی را داشت که مُچبسته‌ی سیاست اتحاد شوروی سابق رو می‌کرد و برای kGB بسیارهزینه برداری داشت. زنده ماندن و مردار شدن اشرف غنی ارزشیبرابر مرگ

سگ اوباما هم نزدکرملینKRIMLEN‌‌وقصرسفیدWHAITHAUS نه دارد، چون غنی عقلی برابر یک انگشت دکتر نجیب نه داشت.

هم‌راهان فرار:

دو نفر نامَرد مثل توخی و جبسر با قُربت دربار شادروان دکترنجیب.

سه نفر جان فدایان غنی مثل بی‌بی‌‌گل، فضلی و محب باچانته‌برداری مرتضوی که همه برای غنی مَردانه و مَرد

بودند.

خیانت ها در دارایی های عامه‌:

چند مدت پیشا سقوط، شادروان دکتر نجیب هواپیمای

در‌‌حالِپرواز آریانا را به‌گونه‌ی اضطراری دوباره فراخواند و مهربانو فتانهرا با فرزندان‌اش و هشت دانه بکس های سنگین درست مثلحادثه‌ی تراژدی اخیر به اصطلاح

پایه‌دان کشال در راه‌رو های هوا پیما جابه‌جا کرد که

محتوای داخلآن‌ها را توخی شخصاً می‌داند، چون در

جابه‌جایی محتویات آن‌ها شریک بود.

آگانِ عاقل استخبارات به‌خصوص استخبارات پولی در

بانک مرکزیافغانستان می‌دانند که باری در سال ۱۳۶۸

کامیونی حامل یکمقدار زیاد پول چاپ شده در خارج هم زمان رسیدن هوا‌پیمایمخصوص از فرودگاه کابل به

طرف

بانک مرکزی حرکت‌کرد و پول ها قبل از راجستر شدنِ

نمرات آن ها و تحویل‌دهی در خزانه‌ی ملی بهگونه‌ی

مرموزی

به سرای شهزاده تحویل بصیر عمرزی داده شد کهشریک تجاری شادروان دکترنجیب بود. مزید برآن یک مقدار قابل

توجه سرمایه‌ی اسعاری $ دکتر نجیب از سال ها به این‌

سو درآمریکا نزد کاکای نامَردِ شان بود که آن را انکار کرد و اما سالانه بین18000 تا 20000$ به خانه‌وادی شادروان دکتر نجیب می‌پرادخت. پسا مرگ کاکای‌شان آن مستمری توسط پسر همان کاکای متوفی وملعونِ  دکتر نجیب‌

به فامیل شان خیرات گونه داده‌ می‌شود اما اصل سرمایه‌

را هم‌چنان غضب کرده و در آمریکا بالای آن عیش وعشرت دارد.

دکتر!؟ اشرف غنی احمدزی درچنان برنامه ریزی ها دست های همهخاینان را از پشت سربسته بود. دراولین اقدام  دزدیمیلیونی$ از آمریکا آغاز کرد و سرمایه های هنگفت به نام هزینه‌یکمک به مردم افغانستان را دزدید.‌ حسب

گفتار آقای فرهنگ وزیراقتصاد در حاکمیت کرزی، زمانی که غنی سِمَت رهبری وزارت مالیهرا به عهده داشت برای جلوگیری از افشای دزدی‌هایش همهدیتابیس های وزارت مالیه و شرکت مخصوص خود را سفید کرد تاردِ پای و

سرنخی به جای نه‌ گذارد.

پسا انتصاب به ریاست

جمهوری خداداد که به حمایت مارشال دوستم نصیب

غنی‌گک شد، اندازه‌یسرقت‌های میلیاردی او و بانو رولا را همه رسانه ها بار ها ومستند نشر کرده‌اند که سودی نه‌ داشته و اخیراً هم خبری ازگزارش‌نامه‌ی افغانستان نشر شد که دولت قطر معادل یک‌صدوهفتادمیلیون $ پولی را

که غنی هنگام فرار با خود برده‌ بودبلوکه کرده است.

می‌ترسم که گنجینه‌ی باختر را هم نه دزدیده باشد.

طالبان مکلف اند برای جلوگیری از بد نامی خودِشان هرچیزودتر سرنوشت گنجینه‌ی باختر را معلوم و به مردم

اطلاع رسانی کنند.

یادداشت : من آقایی را می‌شناسم که یکی از جنرالان ارشد قوای مسلح هم بودند و استند و در زمانی که برای چاپ پول‌هاییموسوم به پول دوستمی و نمبربالا توظیف شده‌بود و با مرحوم عمرآغه برای چاپ پول به خارج سفر کرده‌بود، هنگام برگشت باپول‌ها، یک بسته‌ی کلان چند میلیاردی از همان پول ها را در منزل شان واقع شرق پارک وزیر محمد‌اکبر خان و جوار دیوار غربیرادیو تلویزیون