آرشیف

2020-1-14

رسول پویان

خوی نیکو

سـیرت دل حسـن زیـبا را مـنور می کند
خوی نیکو حالت جان را معطر می کند

ترشـرویی چین بر روی جبین می افکند
صـورت آیـیــنـــۀ دل را مکــدّر می کند

با خوشی و شادمانی پیر می گردد جوان
اضطراب و غم جوانی را معمّر می کند

لال گرددهرزبانی گربگوید حرف زشت
زان که گفتار نیکودل را سخنور می کند

خشم وخون ارکینه وجنگ وجدل آردپدید
دوسـتی صلح و مـدارا را مـوفّـر می کند

ذهن افراطی کشد دنیای زشت و تیره یی
کلک نیکان عـالـم زیـبـا مصـوّر می کند

حمله واشغالگری را دیوودد آورده است
نسل انسان را به بحرخون شناورمی کند

تـا خـرابـاتی کـنـد دوری از مکر و ریـا
شیخ و مفتی کودک دل را مزوّر می کند

بد زبان با قدرت وسرمایه می افتد ز دل
خوش زبان دل های عالم مسخّر می کند

جهل اگرهموارپندارد زمین را لیک علم
بـا دل روشــن ورا تــوپ مـدوّر می کند

عشق درعرفان و دانش نوردل می آورد
کور دل طوطی صفت الفاظ ازبرمی کند

عشق وعرفان وخرد گردد گرباهم رفیق
ازدل خرمهره بیرون درّ وگوهر می کند

اخـتـیـار عـقـل دانـشـمـنـد تـابـو بشـکـنـد
خـنـده بـر تسـلـیم و پـنـدار مقدّر می کند

صنعت نوآوری دارد جهان را در شتاب
ورنـه ذهـن بسته تکـرار مکـرّر می کند

عشق شوروجذبه در دل ها می آرد پدید
بـا وفــاداری مــراد دل میـسـّر می کـنـد

رنگ و بـوی گل بهارعشـق را زیبا کند
عـنـدلـیب والـه را مـرغ نـواگـر می کند

نقش نصویـری که بر لوح دل شـیدا فتد
واژگان را زیـور کلک هـنرور می کند

6/11/2019
رسول پویان