آرشیف

2018-5-21

نظیر ظفر

خونین

وطن از ظلمت اشــرار دغا خونین است 
ملت غــمزده از جور و جفا خو نین است 

تیکه داران سیاسی همه در عشرت خویش 
جــــگر پاره ای اولاد گـــــدا خونین است 

بســــکه خــــون دیده ام از قتل وطندارانم 
همه چیز در نظرم در همه جا خونین است 

نعش اولاد ســـــــر دست پدر غرقه بخون 
پیــــش درگاه خــدا دست دعا خونین است 

واژه ها کـــــــشته شده تیغ غم آورده رقم 
خا مه و شعر به دیوان عزا خونین است 

نو عروسان جــوان چادر مشکین در سر 
دســت دامـاد به همراه  حنا خونین است 

تا بکی مر ثــــیه خوانیم وبصورت بزنیم 
تا به چند دست خسان ملت ما خونین است 

گر به تـــــــقدیر سپاریم هـــــمه کار وطن   
بخدا تا به قیا مـــــت همه جا خونین است 
 

       نوشته نذیر ظفر  ۱۸/۱۷/۵