آرشیف

2022-11-9

آی سان مرامی

خونِ گریان

خون مرا گریـست

در گوش خود،مرا شـنید

بی خود از خـاک ام من

خون در تفریحگاهِ خویش

از آب مرا بیرون کشـید