آرشیف

2017-5-26

استاد فضل الحق فضل

خوشـا روزه خوشـا لحظات افـطار

خوشا  روزه خوشا لحظات  افـطــار
خوشا تسـبـح وفـکـر و ذکر بـسـیـا ر
 
تراویــح  و صــلات  فـیــضـبـار ش
برد از دل غـبـا ر  شـرک و انکـا ر
 
رسـا نـد از ریاضـت بنـده گا ن  را
به  اوج عـلـیــیـن از لـطــف  دا دار
 
ز احـسـان  خـدایـی  بـهـــره گـیـرد
کسـی کاو کرده اســت آهنگ دربار
 
نزول  رحمت و تنزیـل وحی  است
نصـیـب  مخلـصــان  دیـــده بـیــدار
 
چه می پرسی زشوق وعــدۀ وصـل
میـســر می شـود هـرلحظه صـد بار
 
خصـوصـآ عـا شـقـان  زنــده دل را
رســــد هـر لـحـظـۀ  پـیـغـام  دلــدار
 
شــب  قـــدر وفـیـوض بی مثـا لــش
به کامـت مـیـد هــد شـهــد  شـکـربار
 
یقیـن بنهـفـته درصوم و صلات است
رمـوز وصــل و لــذت هــای بسـیـار
 
تـجـلـی هـا یــی ذات  کـبـــر یــا یــی
شـود انـدر نـظـرهـر لحـظـه  تکــرار
 
خــداونـدا  ! به فـضـل و شفـقـت خود

میسـرکـن به محـشـر حُـســن دیـــدار

استاد فـضـل الحق فـضـــل
شهــر فـراه  سال 1396 هجری شمسی